ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glorify

G L AO1 R AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glorify-, *glorify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glorify(vt) ยกย่อง, See also: สรรเสริญ, เชิดชู, ให้เกียรติ, Syn. honor, praise, Ant. condemn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glorify(กลอ'ริไฟ) vt. สรรเสริญ,ทำให้รุ่งโรจน์., See also: glorifier n., Syn. exalt

English-Thai: Nontri Dictionary
glorify(vt) ทำให้มีชื่อเสียง,สรรเสริญ,ยกย่อง,ถวายพระเกียรติ,สดุดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉลิม(v) glorify, See also: eulogize, extol, exalt, enhance one's prestige, Syn. ยกย่อง, Example: รัฐบาลตั้งใจที่จะพยายามดำเนินการจัดสร้างพระตำหนักให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ
วิษณุเวท(n) chant in praise of Vishnu, See also: glorifying prayer for Vishnu, Syn. วิษณุมนตร์, Thai Definition: มนตร์สรรเสริญพระนารายณ์, Notes: (สันสกฤต)
เฉลิมพระเกียรติ(v) glorify, See also: extol, honor, exalt, celebrate, Syn. สรรเสริญ, Example: จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ก็คือ เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ในการที่ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาในรัชสมัยของพระองค์
เชิดชู(v) praise, See also: glorify, exalt, eulogize, compliment, Syn. ยกย่อง, ชมเชย, นับถือ, สดุดี, ยกยอ, ชื่นชม, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, Example: ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิม[chaloēm] (v) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward
เฉลิมพระเกียรติ[chaloēmphrakīet] (v) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate
เคารพบูชา[khaorop būchā] (v, exp) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate   FR: adorer ; vénérer ; glorifier

CMU English Pronouncing Dictionary
GLORIFY G L AO1 R AH0 F AY2
GLORIFYING G L AO1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glorify (v) glˈɔːrɪfaɪ (g l oo1 r i f ai)
glorifying (v) glˈɔːrɪfaɪɪŋ (g l oo1 r i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加荣耀于[jiā róng yào yú, ㄐㄧㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ ㄩˊ, 耀 / 耀] glorify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glorify
   v 1: praise, glorify, or honor; "extol the virtues of one's
      children"; "glorify one's spouse's cooking" [syn: {laud},
      {extol}, {exalt}, {glorify}, {proclaim}]
   2: bestow glory upon; "The victory over the enemy glorified the
     Republic"
   3: elevate or idealize, in allusion to Christ's transfiguration
     [syn: {transfigure}, {glorify}, {spiritualize}]
   4: cause to seem more splendid; "You are glorifying a rather
     mediocre building"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top