ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glim

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glim-, *glim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glim(n) แหล่ง / สิ่งที่ให้แสง, See also: แสงไฟ, แสงเทียน
glimmer(n) แสงสลัว, See also: แสงมัวๆ, Syn. glitter, shimmer
glimmer(vi) ให้แสงสลัว, See also: มัวๆ, สลัว, Syn. gleam, glisten
glimpse(vi) เหลือบมอง, See also: เหลือบดู, ชำเลือง, ชายตามอง, Syn. glance, Ant. stare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glim(กลิม) n. ดวงไฟ,ตะเกียง,ตา,จำนวนเล็กน้อย
glime(ไกลม) vi.,n. (การ) ชำเลืองมองแบบมีเล่ห์นัย
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker, glow
glimpse(กลิมซฺ) n. การมองแวบเดียว,การปรากฎขึ้นแวบเดียว,ความคิดชั่วขณะ,การสะดุดใจ,แสงริบหรี่. v. มองแวบเดียว., Syn. glance, inkling
aglimmer(อะกริม' เมอะ) adj. ริบหรี่

English-Thai: Nontri Dictionary
glimmer(n) แสงระยิบ,แสงวับๆ,แสงริบหรี่,แสงสลัว
glimmer(vi) ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงวับๆ,ส่องแสงริบหรี่,ส่องแสงสลัว
glimpse(n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึ่ง,การมองผ่าน,การมองปราด
glimpse(vi) มองผาด,เห็นแวบหนึ่ง,มองผ่าน,มองปราด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glimAt last he stopped before an old house, and caught another glimpse of the town.
glimI can't quite explain it, but I believe I've caught a glimpse of the differences between Japanese and American cultures and lifestyles.
glimI catch a glimpse of him.
glimI caught a glimpse of her.
glimI caught a glimpse of her face.
glimI caught a glimpse of him as he turned the corner.
glimI caught a glimpse of him from the bus.
glimI caught a glimpse of him in the crowd.
glimI caught a glimpse of Mt. Fuji from the window of the train.
glimI caught a glimpse of the phantom sitting behind the wheel.
glimI glimpsed the girl among the crowd.
glimI got a glimpse of the wrestler as he hurriedly left the gymnasium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายตา(v) glance, See also: glimpse, Syn. ชำเลือง, เล่นหูเล่นตา, ชะม้ายตา, เล่นตา, มอง, ลอบมอง, Example: การที่ผู้หญิงชายตามองผู้ชายถือว่าเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสม
เหลือบดู(v) glance, See also: glimpse, Syn. ชำเลือง, เหลือบมอง, Example: ฉันเหลือบดูที่ปลายรองเท้าของชายคนนั้นอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ชายตามองดู, ดูทางหางตา
เหลือบ(v) glance at, See also: glimpse, peek, peep, shoot a look at, shoot a glance at, Syn. ชำเลือง, Example: ตาของเขาเหลือบไปยังชายคนนั้นอีก แต่คราวนี้ทำให้ความรู้สึกพลุ่งพล่านมากขึ้น, Thai Definition: ชายตาดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลือบ[leūap] (v) EN: glance ; glimpse ; peep ; peek ; shoot a look at ; shoot a glance at  FR: jeter un coup d'oeil ; entrevoir
เหลือบดู[leūap dū] (v, exp) EN: glance ; glimpse
เหลือบมอง[leūap møng] (v, exp) EN: glance ; look ; glimpse ; peek ; peep ; scan
แวบ[waēp] (n) EN: flash ; glimpse

CMU English Pronouncing Dictionary
GLIMMER G L IH1 M ER0
GLIMPSE G L IH1 M P S
GLIMCHER G L IH1 M CH ER0
GLIMMERS G L IH1 M ER0 Z
GLIMPSED G L IH1 M P S T
GLIMPSES G L IH1 M P S IH0 Z
GLIMMERING G L IH1 M ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glimmer (v) glˈɪmər (g l i1 m @ r)
glimpse (v) glˈɪmps (g l i1 m p s)
glimmers (v) glˈɪməz (g l i1 m @ z)
glimpsed (v) glˈɪmpst (g l i1 m p s t)
glimpses (v) glˈɪmpsɪz (g l i1 m p s i z)
glimmered (v) glˈɪməd (g l i1 m @ d)
glimpsing (v) glˈɪmpsɪŋ (g l i1 m p s i ng)
glimmering (v) glˈɪmərɪŋ (g l i1 m @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐现[yǐn xiàn, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] glimpse (of something hidden), #50,796 [Add to Longdo]
微光[wēi guāng, ㄨㄟ ㄍㄨㄤ, ] glimmer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glimmbrand {m}smouldering fire [Add to Longdo]
Glimmentladung {f}corona discharge [Add to Longdo]
Glimmentladung {f}glow discharge [Add to Longdo]
Glimmer {m} [min.]mica [Add to Longdo]
Glimmerfräsapparat {m}mica undercutter [Add to Longdo]
Glimmlampe {f}glow lamp [Add to Longdo]
Glimmstängel {m}; Glimmstengel {m} [alt] [ugs.] | Glimmstängel {pl}; Glimmstengel {pl} [alt]weed; fag [Br.] [coll.] | weeds; fags [Br.] [Add to Longdo]
glimmen; schwelen | glimmend; schwelend | geglommen; geschwelt | es glimmt; es schwelt | es glomm; es glimmte; es schwelte | es hat/hatte geglommen; es hat/hatte geschwelt | es glömme; es schwelteto smoulder; to smolder [Am.] | smouldering; smoldering | smouldered; smoldered | it smoulders; it smolders | it smouldered; it smoldered | it has/had smouldered; it has/had smoldered | I/he/she would smoulder; I/he/she would smolder; [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse [Add to Longdo]
ちらり[chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
ちらりズム[chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear) [Add to Longdo]
グリンプス[gurinpusu] (n) glimpse [Add to Longdo]
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P) [Add to Longdo]
一斑[いっぱん, ippan] (n) spot (glimpse, outline); sighting [Add to Longdo]
一目(P);ひと目[ひとめ(P);いちもく(一目), hitome (P); ichimoku ( ichimoku )] (n-adv,n-t) (1) (sense (1) is usually ひとめ) (a) glance; (a) look; (a) glimpse; (n) (2) (いちもく only) (a) stone (in Go); (3) (ひとめ only) complete view; bird's-eye view; (P) [Add to Longdo]
垣間見る(P);かいま見る[かいまみる, kaimamiru] (v1,vt) to take a peep at; to catch a glimpse of; (P) [Add to Longdo]
隻影[せきえい, sekiei] (n) a glimpse of an object's outlines [Add to Longdo]
瞥見[べっけん, bekken] (n,vs) glance; glimpse; cursory view [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top