ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glide

G L AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glide-, *glide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glide(vi) แล่น, See also: ลื่นไถล, ร่อน, Syn. drift, float, scud
glide(n) การร่อน, See also: เครื่องร่อน
glider(n) เครื่องร่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glide(ไกลดฺ) v.,n. (การ) ลื่นไหล,ร่อน,เลื้อย,เคลื่อนที่อย่างเร็วและแผ่วเบา, See also: glidingly adv., Syn. slither, slip
glider(ไกล'เดอะ) n. เครื่องร่อน,สิ่งที่ลื่นไหล

English-Thai: Nontri Dictionary
glide(n) การเลื่อน,การไหล,การเลื้อย,การลื่นไถล,การแล่น,การร่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glideเสียงเลื่อน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
glide reflectionการสะท้อนแบบเลื่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glideหลุดเลื่อน [การแพทย์]
Glidersเครื่องร่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glideA bird can glide through the air without moving its wings.
glideThe glider soared high into the air.
glideThe sea gull glided on the wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร่อน(n) glider, See also: sailplane, Syn. เรือเหาะ, จานบิน, เครื่องเหินเวหา, Example: ในสมัยโบราณพวกเยอรมันใช้เครื่องร่อนขนส่งทหาร, Count Unit: ลำ, Thai Definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ คล้ายเครื่องบิน แต่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เคลื่อนที่ไปในอากาศโดยอาศัยกระแสลมและความถ่วงของโลก
ฉุยฉาย(v) stroll, See also: glide, strut, swagger, Syn. กรีดกราย, Example: ผู้หญิงในอุดมคติผมต้องเป็นผู้หญิงเรียบง่าย เห็นใจคนจน และมวลชนผู้ทุกข์ยาก ที่จะมากรีดกรายฉุยฉายแต่งหน้าทาปากนั้นไม่อยู่ในความคิดของผมเลย
การร่อน(n) flying, See also: glide, Syn. การบิน, การโผยิน, การเหิน, การบินร่อน, Example: ผู้ขับต้องใช้ความชำนาญอย่างมากในการร่อนเครื่องบินแบบผาดโผน, Thai Definition: การเลื่อนลอยวนไปมาของสิ่งของที่มีลักษณะแบน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหิน[hoēn] (v) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide  FR: voler ; planer
เลื่อน[leūoen] (v) EN: slide ; slip ; glide  FR: glisser
ลอย[løi] (v) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft  FR: flotter ; surnager

CMU English Pronouncing Dictionary
GLIDE G L AY1 D
GLIDED G L AY1 D IH0 D
GLIDER G L AY1 D ER0
GLIDES G L AY1 D Z
GLIDERS G L AY1 D ER0 Z
GLIDEWELL G L AY1 D W EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glide (v) glˈaɪd (g l ai1 d)
glided (v) glˈaɪdɪd (g l ai1 d i d)
glider (n) glˈaɪdər (g l ai1 d @ r)
glides (v) glˈaɪdz (g l ai1 d z)
gliders (n) glˈaɪdəz (g l ai1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滑翔机[huá xiáng jī, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧ, / ] glider, #59,676 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずり落ちる[ずりおちる, zuriochiru] (v1,vi) to slip down; to slide down; to glide down [Add to Longdo]
グライダー[guraida-] (n) glider; (P) [Add to Longdo]
グライドパス[guraidopasu] (n) glide path [Add to Longdo]
ハンググライダー[hanguguraida-] (n) hang glider [Add to Longdo]
ハングライダー[hanguraida-] (n) (col) (abbr) (See ハンググライダー) hang glider [Add to Longdo]
パラグライダー[paraguraida-] (n) paraglider; (P) [Add to Longdo]
モーターグライダー[mo-ta-guraida-] (n) motor glider [Add to Longdo]
介音[かいおん, kaion] (n) medial; final-head (glide before the center vowel in Chinese) [Add to Longdo]
滑らす;辷らす[すべらす, suberasu] (v5s,vt) (See 滑らせる) to let something slip; to slide; to glide [Add to Longdo]
滑らせる[すべらせる, suberaseru] (v1,vt) (See 滑らす・すべらす) to let something slip; to slide; to glide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glide
   n 1: a vowellike sound that serves as a consonant [syn:
      {semivowel}, {glide}]
   2: the act of moving smoothly along a surface while remaining in
     contact with it; "his slide didn't stop until the bottom of
     the hill"; "the children lined up for a coast down the snowy
     slope" [syn: {slide}, {glide}, {coast}]
   3: the activity of flying a glider [syn: {glide}, {gliding},
     {sailplaning}, {soaring}, {sailing}]
   v 1: move smoothly and effortlessly
   2: fly in or as if in a glider plane
   3: cause to move or pass silently, smoothly, or imperceptibly

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top