ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleam

G L IY1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleam-, *gleam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gleam(n) แสงที่เป็นประกาย, See also: แสงวูบวาบ
gleam(vi) เปล่งประกาย, See also: ส่งแสงวูบเดียว, Syn. flash, glimmer
gleam with(phrv) เป็นมันวาวด้วย, See also: เป็นเงามันด้วย, ส่องแสงเป็นประกาย, Syn. glisten with, glitter with
gleam with(phrv) ตาเป็นประกายด้วย (ความรู้สึก), Syn. glisten with, glitter with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gleam(กลีม) n. แสงวาบ,แสงอ่อน ๆ ,ร่องรอย,นิดหน่อย,จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว,ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright

English-Thai: Nontri Dictionary
gleam(n) แสง,แสงสว่าง,แสงอ่อน,แสงแวบ
gleam(vi) ส่องแสง,ส่งแสง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gleamThe fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.
gleamThe lake was gleaming in the bright sunshine.
gleamWe saw the gleam of a distant lighthouse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพรว(adj) gleaming, See also: glistening, shining, Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว, Example: ช่างเสื้อประดับชุดราตรีด้วยเลื่อมสีแพรวหลายหลากสี, Thai Definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวว[waēo] (n) EN: glitter ; light ; sparkle ; glint ; twinkling ; gleam  FR: lueur [f] ; étincelle [f] ; éclat [m]
แวววาม[waēowām] (v) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam
แวววับ[waēowap] (v) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam
แวบ[waēp] (v) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames  FR: flasher ; fuser

CMU English Pronouncing Dictionary
GLEAM G L IY1 M
GLEAMS G L IY1 M Z
GLEAMED G L IY1 M D
GLEAMING G L IY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gleam (v) glˈiːm (g l ii1 m)
gleams (v) glˈiːmz (g l ii1 m z)
gleamed (v) glˈiːmd (g l ii1 m d)
gleaming (v) glˈiːmɪŋ (g l ii1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一线微光[yī xiàn wēi guāng, ㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄨㄟ ㄍㄨㄤ, 线 / ] gleam [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtschimmer {m}gleam of light [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てかてか[tekateka] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) gleaming [Add to Longdo]
てらてら[teratera] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gleamingly; shinily [Add to Longdo]
一縷の望み[いちるののぞみ, ichirunonozomi] (n) gleam (ray) of hope [Add to Longdo]
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk [Add to Longdo]
氷の刃[こおりのやいば, koorinoyaiba] (n) gleaming sword [Add to Longdo]
明かり(P);明り;灯り(P);灯;灯かり;灯火(iK)[あかり, akari] (n) (1) (明かり, 明り only) light; illumination; glow; gleam; (2) (See 明かりを消す) lamp; light; (P) [Add to Longdo]
目を輝かす[めをかがやかす, mewokagayakasu] (exp,v5s) for one's eyes to gleam; eyes sparkling; with shining eyes [Add to Longdo]
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gleam
   n 1: an appearance of reflected light [syn: {gleam}, {gleaming},
      {glow}, {lambency}]
   2: a flash of light (especially reflected light) [syn: {gleam},
     {gleaming}, {glimmer}]
   v 1: be shiny, as if wet; "His eyes were glistening" [syn:
      {glitter}, {glisten}, {glint}, {gleam}, {shine}]
   2: shine brightly, like a star or a light [syn: {gleam},
     {glimmer}]
   3: appear briefly; "A terrible thought gleamed in her mind"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top