ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

given name

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -given name-, *given name*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
given name(n) ชื่อแรก, Syn. first name

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
given nameชื่อแรก, Syn. first name

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื่อตัว(n) given name, See also: first name, Syn. ชื่อจริง, Example: ชื่อแรกที่เห็นนั้นเป็นชื่อตัว ถัดมาเป็นนามสกุล, Thai Definition: ชื่อที่ตั้งให้แก่เด็กตั้งแต่เกิด, ชื่อที่ปรากฏในทะเบียนสำมะโนครัว, ชื่อประจำบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อแรก[cheū raēk] (n, exp) EN: given name
ชื่อตัว[cheūtūa] (n, exp) EN: first name ; given name ; Christian name  FR: prénom [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kē, ㄎㄜ, / ] given name of Mencius, #66,518 [Add to Longdo]
奕詝[Yì zhǔ, ㄧˋ ㄓㄨˇ, ] given name of Qing Emperor Xianfeng 咸豐|咸丰 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下の名前[したのなまえ, shitanonamae] (n) first name; given name [Add to Longdo]
呼び名(P);呼名[よびな, yobina] (n) given name; popular name; mnemonic name; (P) [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village [Add to Longdo]
名前(P);名まえ[なまえ, namae] (n) (1) (See 名字,姓・せい・1) name; full name; (2) given name; first name; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  given name
      n 1: the name that precedes the surname [syn: {first name},
           {given name}, {forename}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top