ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

given

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -given-, *given*
Possible hiragana form: ぎう゛ぇん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
given(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ give
given name(n) ชื่อแรก, Syn. first name

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
given(กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้
given nameชื่อแรก, Syn. first name

English-Thai: Nontri Dictionary
forgiven(vt pp ของ) forgive
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
given3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
givenA computer game was given me by my father.
givenA dance will be given on Friday.
givenA dinner will be given next Saturday.
givenAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
givenAfter he had given a lecture, he had an interview with some students.
givenA kiss will be given to the person who wants to laugh.
givenAllen was given a problem that was impossible to solve.
givenAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
givenA man can receive only what is given to him from heaven.
givenAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
givenAn important post was given Tom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากคัน(adj) loose-tongued, See also: given to gossiping, Syn. ปากตำแย, ปากบอน, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนปากคันเก็บความลับไม่ค่อยอยู่, Thai Definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
อาณัติสัญญาณ(n) given signal, Syn. สัญญาณ, Example: บริเวณท่าอากาศยานจะมีผู้คอยส่งอาณัติสัญญาณให้แท็กซี่เข้าไปรับผู้โดยสาร, Thai Definition: เครื่องกำหนดรู้กันโดยอาศัยเครื่องหมายมีรูป หรือเสียง
ชื่อตัว(n) given name, See also: first name, Syn. ชื่อจริง, Example: ชื่อแรกที่เห็นนั้นเป็นชื่อตัว ถัดมาเป็นนามสกุล, Thai Definition: ชื่อที่ตั้งให้แก่เด็กตั้งแต่เกิด, ชื่อที่ปรากฏในทะเบียนสำมะโนครัว, ชื่อประจำบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
อาณัติสัญญาณ[ānatsanyān] (n) EN: given signal  FR: signal [m] ; signe [m]
ช่าง[chang] (v) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to  FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ช่างพูด[chang phūt] (adj) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty  FR: bavard ; babillard
ชื่อแรก[cheū raēk] (n, exp) EN: given name
ชื่อตัว[cheūtūa] (n, exp) EN: first name ; given name ; Christian name  FR: prénom [m]
ได้รับซองขาว[dāirap søng khāo] (v, exp) EN: be given one's notice
โดยสาร[dōisān] (v) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch  FR: voyager (en) ; prendre
การให้อภัย[kān hai aphai] (n, exp) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration  FR: pardon [m]
ขมา[khamā] (n) EN: forgiveness ; pardon  FR: pardon [m] ; grâce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GIVEN G IH1 V AH0 N
GIVEN G IH1 V IH0 N
GIVENS G IH1 V AH0 N Z
GIVENCHY G IH0 V EH1 N CH IY0
GIVENS'S G IH1 V AH0 N Z IH0 Z
GIVENNESS G IH1 V AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
given (v) gˈɪvn (g i1 v n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kē, ㄎㄜ, / ] given name of Mencius, #66,518 [Add to Longdo]
奕詝[Yì zhǔ, ㄧˋ ㄓㄨˇ, ] given name of Qing Emperor Xianfeng 咸豐|咸丰 [Add to Longdo]
给定[gěi dìng, ㄍㄟˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] given; stated in advanced; an assumption [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgestellt vongiven by [Add to Longdo]
eingelenktgiven in [Add to Longdo]
ultimativ {adj}given as an ultimatum [Add to Longdo]
Vorausgesetzt, dass alles, was ich gesagt habe ...Given all I have said ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
こうなると[kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this [Add to Longdo]
こっちゃ[koccha] (exp) (1) (from ことでは) (as for (that)) thing; (given (that)) thing; matter; fact; (2) (ksb [Add to Longdo]
ので(P);んで[node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) [Add to Longdo]
ジバンシー(P);ジバンシイ[jibanshi-(P); jibanshii] (n) Givenchy; (P) [Add to Longdo]
ノーヒント[no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 given
   adj 1: acknowledged as a supposition; "given the engine's
       condition, it is a wonder that it started" [syn: {given},
       {granted}]
   2: (usually followed by `to') naturally disposed toward; "he is
     apt to ignore matters he considers unimportant"; "I am not
     minded to answer any questions" [syn: {apt(p)},
     {disposed(p)}, {given(p)}, {minded(p)}, {tending(p)}]
   n 1: an assumption that is taken for granted [syn: {given},
      {presumption}, {precondition}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top