ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gigabyte

G IH1 G AH0 B AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gigabyte-, *gigabyte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gigabyte(n) หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gigabyte(กิกะไบต์) ใช้ตัวย่อว่า GB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 GB เท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ (หรือ 230 หรือ 10243 หรือ หนึ่งพันล้านตัวอักขระ ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของหน่วยความจำ จานบันทึก หรือ ฮาร์ดดิสก์ ฯ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gigabyteจิกะไบต์, กิกะไบต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gigabyteกิกะไบต์ หน่วยนับจำนวนไบต์ มีค่าโดยประมาณเท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ ส่วนค่าจริงคือ 1,073,741,824 ไบต์ [คอมพิวเตอร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิกะไบต์[kikabai] (n) EN: gigabyte  FR: gigabyte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GIGABYTE G IH1 G AH0 B AY2 T
GIGABYTES G IH1 G AH0 B AY2 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉字节[jí zì jié, ㄐㄧˊ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] gigabyte (10^30 or approximately a billion bytes) [Add to Longdo]
技嘉[jì jiā, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄚ, ] gigabyte technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギガバイト[gigabaito] (n) {comp} gigabyte [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギガバイト[ぎがばいと, gigabaito] gigabyte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gigabyte
   n 1: a unit of information equal to 1000 megabytes or 10^9
      (1,000,000,000) bytes [syn: {gigabyte}, {G}, {GB}]
   2: a unit of information equal to 1024 mebibytes or 2^30
     (1,073,741,824) bytes [syn: {gigabyte}, {gibibyte}, {G},
     {GB}, {GiB}]

Are you satisfied with the result?Discussions