ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

giddy

G IH1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giddy-, *giddy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giddy(adj) น่าวิงเวียน, See also: เวียนหัว, มึนงง, ซึ่งรู้สึกหัวหมุน, Syn. dizzy, unsteady, Ant. steady
giddy up(phrv) กระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า (คำสั่ง), Syn. come up, gee up, get up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ. vt.,vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light

English-Thai: Nontri Dictionary
giddy(adj) น่าวิงเวียน,น่ามึน,น่างง,น่าเวียนหัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giddyMy head still felt giddy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
มึนงง[meun-ngong] (v, exp) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused
มืดหน้า[meūtnā] (v) EN: be giddy
หน้ามืด[nāmeūt] (v, exp) EN: being fainting ; be giddy  FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige
เวียนหัว[wīenhūa] (v) EN: feel dizzy ; feel giddy  FR: avoir la tête qui tourne
วิง[wing] (adj) EN: dizzy ; giddy
วิงเวียน[wingwīen] (v) EN: be giddy ; be dizzy ; be in a whirl
หวิว[wiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness

CMU English Pronouncing Dictionary
GIDDY G IH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giddy (j) gˈɪdiː (g i1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头昏脑胀[tóu hūn nǎo zhàng, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄓㄤˋ, / ] giddy; one's head spins, #52,475 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verrückt; ausgelassen; leichtsinnig {adj}giddy [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はい[hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [Add to Longdo]
ふらつく[furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k,vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giddy
   adj 1: having or causing a whirling sensation; liable to
       falling; "had a dizzy spell"; "a dizzy pinnacle"; "had a
       headache and felt giddy"; "a giddy precipice"; "feeling
       woozy from the blow on his head"; "a vertiginous climb up
       the face of the cliff" [syn: {dizzy}, {giddy}, {woozy},
       {vertiginous}]
   2: lacking seriousness; given to frivolity; "a dizzy blonde";
     "light-headed teenagers"; "silly giggles" [syn: {airheaded},
     {dizzy}, {empty-headed}, {featherbrained}, {giddy}, {light-
     headed}, {lightheaded}, {silly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top