ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gibberish

G IH1 B ER0 IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gibberish-, *gibberish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gibberish(n) คำที่ไม่มีความหมาย, See also: คำที่ยากจะเข้าใจ, Syn. nonsense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gibberish(จิบ'เบอริช) n. การพูดหรือเขียนที่ไร้สาระ

English-Thai: Nontri Dictionary
gibberish(adj) ซึ่งพูดพล่อยๆ,ซึ่งพูดไม่ชัด,ซึ่งพูดไร้สาระ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gibberishOn some OS's you get gibberish for filenames with full-width characters so when downloading please change to a suitable filename.

CMU English Pronouncing Dictionary
GIBBERISH G IH1 B ER0 IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gibberish (n) ʤˈɪbərɪʃ (jh i1 b @ r i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfsumme {f}gibberish total [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寝言[ねごと, negoto] (n,adj-no) (1) sleep-talking; (2) nonsense; gibberish; (P) [Add to Longdo]
痴れ言[しれごと, shiregoto] (n) foolish talk; nonsense; gibberish [Add to Longdo]
珍糞漢[ちんぷんかん, chinpunkan] (n) babble; gibberish; gobbledygook; gobbledegook [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
唐人の寝言[とうじんのねごと, toujinnonegoto] (n) gibberish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gibberish
      n 1: unintelligible talking [syn: {gibberish}, {gibber}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top