ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ghastly

G AE1 S T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ghastly-, *ghastly*, ghast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ghastly(adj) น่ากลัวมาก, See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ, Syn. frightening, terrible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ghastly(กาสทฺ'ลี) adj.,adv. น่ากลัว,คล้ายภูตผี,น่ากลัวมาก ., See also: ghastiliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ghastly(adj) น่าเกลียด,น่ากลัว,เหมือนภูติผีปีศาจ

CMU English Pronouncing Dictionary
GHASTLY G AE1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ghastly (j) gˈaːstliː (g aa1 s t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grauenvoll; grässlich; verheerend {adj} | grauenvoller; grässlicher; verheerender | am grauenvollsten; am grässlicchsten; am verheerendstenghastly | ghastlier | ghastliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼気[きき, kiki] (n) ghastly; dreadful [Add to Longdo]
鬼気迫る[ききせまる, kikisemaru] (exp,v5r) (usu. modifying a noun) to be bloodcurdling; to be ghastly [Add to Longdo]
真っ青(P);真青[まっさお(P);まさお(真青), massao (P); masao ( makoto ao )] (adj-na,n) deep blue; ghastly pale; (P) [Add to Longdo]
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P) [Add to Longdo]
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ghastly
   adj 1: shockingly repellent; inspiring horror; "ghastly wounds";
       "the grim aftermath of the bombing"; "the grim task of
       burying the victims"; "a grisly murder"; "gruesome
       evidence of human sacrifice"; "macabre tales of war and
       plague in the Middle ages"; "macabre tortures conceived
       by madmen" [syn: {ghastly}, {grim}, {grisly}, {gruesome},
       {macabre}, {sick}]
   2: gruesomely indicative of death or the dead; "a charnel smell
     came from the chest filled with dead men's bones"; "ghastly
     shrieks"; "the sepulchral darkness of the catacombs" [syn:
     {charnel}, {ghastly}, {sepulchral}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top