ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get through

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get through-, *get through*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get through(phrv) ไปถึง, See also: มาถึง, Syn. come through, go through
get through(phrv) ผ่าน
get through to(phrv) ติดต่อกับ, See also: โทรศัพท์ติดต่อกับ, ใช้วิทยุติดต่อกับ, Syn. be through, come through, get through, put through
get through with(phrv) ทำเสร็จด้วย, See also: เสร็จด้วย, Syn. go through, take through

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get throughExcuse me. May I get through?
get throughHe could not get through his work, though the examination was near.
get throughHe was so fat that he couldn't get through the hole.
get throughHowever often I phone I can't get through.
get throughHow will they get through the cold winter in that tent?
get throughI don't think I can get through all this work by five.
get throughI don't think I shall get through all this work this afternoon.
get throughI don't think I will get through all this work this afternoon.
get throughIf I can get through with my exams, I'll take a long vacation.
get throughI have a lot of work to get through today.
get throughI have to get through with the work by tomorrow.
get throughI hope he will get through the exam.

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣り熟す;遣りこなす[やりこなす, yarikonasu] (v5s,vt) (uk) to manage (to do successfully); to get through [Add to Longdo]
済ませる[すませる, sumaseru] (v1,vt) to finish; to make an end of; to get through with; to let end; (P) [Add to Longdo]
乗っ切る[のっきる, nokkiru] (v5r,vi) (arch) to overcome; to get through [Add to Longdo]
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r,vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across [Add to Longdo]
通り抜ける[とおりぬける, toorinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to get through; to cut across [Add to Longdo]
届く[とどく, todoku] (v5k,vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get through
   v 1: finish a task completely; "I finally got through this
      homework assignment" [syn: {get through}, {wrap up},
      {finish off}, {mop up}, {polish off}, {clear up}, {finish
      up}]
   2: spend or pass, as with boredom or in a pleasant manner; of
     time [syn: {while away}, {get through}]
   3: succeed in reaching a real or abstract destination after
     overcoming problems; "We finally got through the bureaucracy
     and could talk to the Minister" [syn: {get through}, {come
     through}]
   4: be in or establish communication with; "Our advertisements
     reach millions"; "He never contacted his children after he
     emigrated to Australia" [syn: {reach}, {get through}, {get
     hold of}, {contact}]
   5: become clear or enter one's consciousness or emotions; "It
     dawned on him that she had betrayed him"; "she was penetrated
     with sorrow" [syn: {click}, {get through}, {dawn}, {come
     home}, {get across}, {sink in}, {penetrate}, {fall into
     place}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top