ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get rid of

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get rid of-, *get rid of*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get rid ofA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
get rid ofAll of us would like to get rid of nuclear weapons.
get rid ofGet rid of this vomit yourself!
get rid ofGet rid of those kinds of naive ideas.
get rid ofHe took two tablets of aspirin to get rid of his cold.
get rid ofHe tried to get rid of the ants.
get rid ofHow can I get rid of all those fallen leaves?
get rid ofHow can I get rid of him?
get rid ofI am looking for an effective method to get rid of all the weeds in my yard.
get rid ofI cannot get rid of my cough.
get rid ofI can't get rid of a bad cold.
get rid ofI can't get rid of a nasty cold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขจัดปัญหา(v) eliminate (a problem), See also: get rid of (a problem), Syn. แก้ไขปัญหา, แก้ปัญหา, แก้ไข, Example: กฎหมายผังเมืองเกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร, Thai Definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป
ปัดขา(v) get rid of, See also: squeeze out, Syn. ปัดแข้งปัดขา, กำจัด, Example: บางคนถึงกับริษยาความก้าวหน้าของเพื่อนๆ ที่ก้าวล้ำหน้าไป ก็หาทางปัดขา เลื่อยขาเก้าอี้ เพื่อแย่งชิงตำแหน่ง หน้าที่การงาน, Thai Definition: ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกคนหลุดพ้นตำแหน่งหน้าที่, Notes: (ปาก)
เผด็จ(v) suppress, See also: get rid of, cut, dictate, Example: มือปืนทั้ง 4 คน ซุ่มวางแผนกันเพื่อหาทางเผด็จศึกเจ้าพ่อ, Thai Definition: ตัด, ขจัด, ขาด, Notes: (เขมร)
ผลักไส(v) push away, See also: get rid of, exclude, repel, Syn. ผลักไสไล่ส่ง, ขับไส, เสือกไส, Example: เธอพยายามผลักไสสามีให้ออกจากบ้านเพื่อแยกทางกันทุกวิถีทางแต่ก็ไร้ผล
ขจัด(v) expel, See also: get rid of, wipe out, dispel, drive away, eliminate, eradicate, remove, Syn. กำจัด, ขับไล่, Example: การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียงได้บ้าง
จำหน่าย(v) get rid of, See also: dispose of, Syn. กำจัด, จ่าย, Example: สินค้าตัวนี้ล้าสมัยไปแล้ว จัดการจำหน่ายเข้าห้องเก็บได้เลย, Thai Definition: เอาออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำหน่าย[jamnāi] (v) EN: dispose of ; get rid of ; write off  FR: se débarasser de
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ขจัด[khajat] (v) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove  FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดปัญหา[khajat panhā] (v, exp) EN: eliminate a problem ; get rid of a problem  FR: éliminer un problème
เขี่ย[khīa] (v) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust  FR: se débarasser de
โค่นล้ม[khōnlom] (v) EN: eliminate ; remove ; oust ; get rid of  FR: renverser ; éliminer ; se débarasser de
กวาดล้าง[kwātlāng] (v) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of; purge  FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ไล่[lai] (v) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss  FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ปัด[pat] (v) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off  FR: éliminer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back, #2,698 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] get rid of; scatter; surname Xie, #67,276 [Add to Longdo]
屏除[bǐng chú, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨˊ, ] get rid of; dismiss; brush aside, #140,538 [Add to Longdo]
使免除[shǐ miǎn chú, ㄕˇ ㄇㄧㄢˇ ㄔㄨˊ, 使] get rid of [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] get rid of; ivory hairpin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
迎い酒[むかいざけ, mukaizake] (n) (See むかえざけ) morning drink to get rid of a hangover [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]
消し去る[けしさる, keshisaru] (v5r,vt) to get rid of; to erase [Add to Longdo]
消する;銷する[しょうする, shousuru] (vs-s,vi) (1) to disappear; (vs-s,vt) (2) to cause to disappear; to get rid of; (3) (of time) to pass; to while away [Add to Longdo]
消ずる[しょうずる, shouzuru] (vz,vi) (1) (obsc) (See 消する) to disappear; (vz,vt) (2) to cause to disappear; to get rid of; (vz,vi) (3) (of time) to pass; to while away [Add to Longdo]
跳ね除ける;撥ね除ける[はねのける, hanenokeru] (v1,vt) to push aside; to brush or thrust aside; to remove; to get rid of [Add to Longdo]
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
無くす(P);亡くす(P);失くす(iK)[なくす, nakusu] (v5s,vt) (1) to lose something; (2) (usu. 無くす) to get rid of; (3) (亡くす only) to lose someone (wife, child, etc.); (P) [Add to Longdo]
滅する[めっする, messuru] (vs-s,vi) (1) (See 滅びる) to be destroyed; to perish; to go out (e.g. fire); (vs-s,vt) (2) (See 滅ぼす) to destroy; to get rid of; to extinguish [Add to Longdo]
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get rid of
   v 1: dispose of; "Get rid of these old shoes!"; "The company got
      rid of all the dead wood" [syn: {get rid of}, {remove}]
   2: terminate, end, or take out; "Let's eliminate the course on
     Akkadian hieroglyphics"; "Socialism extinguished these
     archaic customs"; "eliminate my debts" [syn: {extinguish},
     {eliminate}, {get rid of}, {do away with}]
   3: do away with; "Slavery was abolished in the mid-19th century
     in America and in Russia" [syn: {abolish}, {get rid of}]
     [ant: {establish}, {found}, {launch}, {set up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top