ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get back

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get back-, *get back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get back(phrv) ถอยไป, See also: ถอยกลับไป, Syn. move back
get back(phrv) กลับบ้าน
get back(phrv) กลับสู่ (หัวข้อเดิม, สภาพเดิม ฯลฯ), Syn. come back to, get back to
get back(phrv) ได้คืน, See also: ได้รับกลับ, Syn. give back, hand back
get back(phrv) เอาไปคืน, See also: คืน, Syn. put back
get back(phrv) กลับคืนไปสู่อำนาจ
get back(phrv) หวนกลับไปสู่ (ชีวิตเดิม, งาน ฯลฯ)
get back(phrv) เริ่มทำงานได้, Syn. get back to
get back(phrv) แก้แค้น, See also: แก้คืน, ล้างแค้น, Syn. get even
get back to(phrv) กลับไปยัง (สถานที่), See also: ถอยไปยัง, Syn. go back

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get backAs long as we're all just hanging around chatting may I make a suggestion? Get back to work!
get backCome home before it get back.
get backGet back before midnight, or you will be locked out.
get backGet back, get back!
get backGet back, get back.
get backGet back Jo.
get backGet back to where you once belonged.
get backGive me a telephone call when you get back.
get backHe is anxious to get back into circulation.
get backHe will get back from school.
get backHe will get back from school by five.
get backHe will get back soon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้ลำ(v) get back at someone, See also: avenge, revenge, vindicate, take vengeance on, retaliate, Syn. แก้เผ็ด, Example: มหาเธร์ปฏิเสธเรื่องการคอรัปชั่นและการเล่นพ้องเล่นพวก พร้อมทั้งแก้ลำด้วยการเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานงานหลวง, Thai Definition: ใช้ชั้นเชิงตอบโต้ให้เท่าทียมกันหรือหนักมือขึ้น
ได้คืน(v) regain, See also: get back, Syn. เรียกคืน, เอาคืน, ได้กลับคืน, เอากลับคืน, Example: เจ้าหนี้ได้คืนเงินจากลูกหนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้คืน[dāi kheūn] (v, exp) EN: regain ; get back  FR: récupérer ; ravoir
ดีกัน[dīkan] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[kheūndī] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ;
กลับคืน[klapkheūn] (v) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back  FR: restituer ; restaurer ; rétablir

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り返す(P);取返す[とりかえす, torikaesu] (v5s,vt) to regain; to recover; to get back; (P) [Add to Longdo]
取り戻す(P);取戻す;とり戻す[とりもどす, torimodosu] (v5s,vt) to take back; to regain; to get back; to recover; (P) [Add to Longdo]
調子が戻る[ちょうしがもどる, choushigamodoru] (exp,v5r) to get back to normal; to get back into one's stride; to get back into the swing of it [Add to Longdo]
立ち直る(P);立ちなおる(P);立直る[たちなおる, tachinaoru] (v5r,vi) (1) to regain one's footing; to get back on one's feet; (2) to recover; (of the market) to improve; (P) [Add to Longdo]
縒りを戻す;よりを戻す[よりをもどす, yoriwomodosu] (exp,v5s) to get back together again; to be reconciled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get back
   v 1: recover something or somebody that appeared to be lost; "We
      got back the money after we threatened to sue the company";
      "He got back his son from the kidnappers" [syn: {win back},
      {get back}]
   2: take revenge or even out a score; "I cannot accept the defeat
     --I want to get even" [syn: {get even}, {get back}]
   3: get one's revenge for a wrong or an injury; "I finally
     settled with my old enemy" [syn: {settle}, {get back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top