ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genially

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genially-, *genially*, genial
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genially (a) ʤˈiːnɪəʳliː (jh ii1 n i@ l ii)
genial (j) ʤˈiːnɪəʳl (jh ii1 n i@ l)
congenial (j) kˈənʤˈiːnɪəʳl (k @1 n jh ii1 n i@ l)
geniality (n) ʤˌiːnɪˈælɪtiː (jh ii2 n i a1 l i t ii)
congenially (a) kˈənʤˈiːnɪəʳliː (k @1 n jh ii1 n i@ l ii)
genialities (n) ʤˌiːnɪˈælɪtɪz (jh ii2 n i a1 l i t i z)
uncongenial (j) ˌʌnkənʤˈiːnɪəʳl (uh2 n k @ n jh ii1 n i@ l)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genial(adj) ใจดี, See also: อ่อนโยน, น่าอบอุ่น, Syn. cordial, good-natured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congenial(คันจี'เนียล) adj. ซึ่งเข้ากันได้,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ., See also: congeniality n. ดูcongenial congeneric adj. ดูcongenial congenerous adj. ดูcongenial congenialness n. ดcongenial ู congenerous adj. ดูcongenial คำที่มีความหมายเหมือนก
genial(จี'เนียล,เจน'เยิล) adj. ใจดี,เห็นใจคนอื่น,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต,เบิกบานใจ,มีลักษณะของอัจฉริยบุรุษ,เกี่ยวกับคาง, See also: genialness n., Syn. cordial, lively
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness, kindliness -A.cheerlessness

English-Thai: Nontri Dictionary
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ
genial(adj) ร่าเริง,เบิกบาน,ใจดี,มีมิตรไมตรีจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spina mentalis; apophysis, genial; spine, mentalเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spine, mental; apophysis, genial; spina mentalisเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apophysis, genial; spina mentalis; spine, mentalเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mantal spine; genial tubercleปุ่มกระดูกแนวประสานคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mental spine; apophysis, genial; spina mentalisเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genial tubercle; mental spineปุ่มกระดูกแนวประสานคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
genian; genial-คาง [มีความหมายเหมือนกับ mental ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genial; genian-คาง [มีความหมายเหมือนกับ mental ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genial apophysis; spina mentalis; spine, mentalเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
genialWe are very congenial.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถ้าถ่าน(adv) congenially, See also: conformably, well, comfortably, openly, Example: ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง 2 คนจะคุยถูกคอกันได้, Thai Definition: อย่างชอบพอกัน, อย่างมีรสนิยมเข้ากันได้ดี
เข้าคอกัน(v) be congenial friends, See also: become friendly, be well compatible with, Syn. ถูกคอกัน, Ant. แตกคอกัน, Example: เขาเข้าคอกันได้สนิท, Thai Definition: เข้ากันได้, ลงรอยกัน
อบอุ่น(adj) warm, See also: genial, friendly, good-natured, Example: ผมคือสามัญชนคนธรรมดาที่มีความสุขแจ่มใส อยู่ท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่น
ถูกคอกัน(v) get along well, See also: be congenial friends, have the same tastes, Example: พี่น้องคู่นี้ไม่ค่อยถูกคอกันสักเท่าไหร่ เอาแต่ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai Definition: ชอบพอกัน, มีรสนิยมเข้ากันได้ดี
มิตรจิต(n) friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย
มิตรจิต(n) friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย
แต่กำเนิด(adv) congenially, See also: innately, by birth, Syn. โดยกำเนิด, Example: เด็กเหล่านี้หูหนวกแต่กำเนิด, Thai Definition: ติดตัวมาตั้งแต่เกิด, เป็นมาตั้งแต่เกิด
ถูกโฉลก(v) get along well with, See also: be congenial to, Syn. ถูกชะตา, เป็นมงคล, Example: สัญลักษณ์ของพรรคเป็นสัญลักษณ์ที่แข็งมาก และถูกโฉลกกับดวงเมืองของไทยด้วยครับ
ใจเดียวกัน(v) be congenial with someone, See also: have similar temperament, be like-minded, share the same feeling, Example: เขาใจเดียวกันกับเรา, Thai Definition: มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน หรือเหมือนกัน
ใจเดียวกัน(n) congeniality, See also: same mind, same feeling, same thought, Example: พี่มีใจเดียวกันกับฉันที่ซื้อรองเท้าให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อ, Thai Definition: ความคิดตรงกัน, ความเห็นเหมือนกัน
กินเส้น(v) like, See also: get together, be congenial, favor, agree, Syn. ชอบกัน, เข้ากัน, ถูกกัน, Ant. หมองใจกัน, บาดหมาง, ผิดใจ, Example: เขารู้สึกกินเส้นกับเธอทันทีที่พบ
ธรรมฐิติ(n) the existence of spontaneity or of congeniality, Syn. ธัมธิติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ความคิดที่ดีทีเดียว[khwāmkhit thī dī thīdīo] (n, exp) EN: good idea  FR: excellente idée [f] ; idée géniale [f]
กลมกลืน[klomkleūn] (adj) EN: harmonious ; congenial ; consistent  FR: harmonieux
มิตรจิต[mittrajit] (n) EN: friendliness ; geniality  FR: bonté [f] ; bienveillance [f]
อบอุ่น[op-un] (adj) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured  FR: chaleureux ; amical ; chaud
ถูกใจ[thūkjai] (adj) EN: pleasant ; pleasing ; congenial  FR: plaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
GENIAL JH IY1 N Y AH0 L
CONGENIAL K AH0 N JH IY1 N Y AH0 L
GENIALITY JH IY2 N IY0 AE1 L AH0 T IY0
CONGENIALITY K AH0 N JH IY2 N IY0 AE1 L AH0 T IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投机[tóu jī, ㄊㄡˊ ㄐㄧ, / ] to speculate (on financial markets); opportunistic; congenial; agreeable, #6,817 [Add to Longdo]
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, ] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb, #17,825 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] genial and warm, #35,858 [Add to Longdo]
对心[duì xīn, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] congenial; to one's liking, #39,118 [Add to Longdo]
和蔼可亲[hé ǎi kě qīn, ㄏㄜˊ ㄞˇ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ, / ] affable; genial, #41,259 [Add to Longdo]
相投[xiāng tóu, ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, ] agreeing with one another; congenial, #43,966 [Add to Longdo]
和煦[hé xù, ㄏㄜˊ ㄒㄩˋ, ] warm; genial, #45,445 [Add to Longdo]
情投意合[qíng tóu yì hé, ㄑㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄧˋ ㄏㄜˊ, ] two parties be congenial; share much in common, #56,505 [Add to Longdo]
意气相投[yì qì xiāng tóu, ㄧˋ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, / ] congenial, #123,568 [Add to Longdo]
谈得来[tán de lái, ㄊㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ, / ] to be able to talk to; to get along with; to be congenial, #264,237 [Add to Longdo]
对心儿[duì xīn r, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ ㄖ˙, / ] erhua variant of 對心|对心, congenial; to one's liking [Add to Longdo]
色夷[sè yí, ㄙㄜˋ ㄧˊ, ] smiling genially; to beam [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, ] balmy; genial as wind [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angemessenheit {f}congenialness [Add to Longdo]
Freundlichkeit {f}geniality [Add to Longdo]
Geistesverwandtschaft; Interessengleichheit {f}congeniality [Add to Longdo]
Genialität {f}ingeniousness [Add to Longdo]
Genialität {f}ingenuity [Add to Longdo]
Genialität {f}; Scharfsinn {m}brilliancy; brilliance [Add to Longdo]
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Kongenialität {f}; geistige Ebenbürtigkeit {f}congeniality [Add to Longdo]
freundlich {adv}genially [Add to Longdo]
geistesverwandtcongenial [Add to Longdo]
genial; ingeniös {adj}ingenious [Add to Longdo]
genial {adv}ingeniously [Add to Longdo]
ein genialer Manna man of genius [Add to Longdo]
großartiggenial [Add to Longdo]
heiter {adv}genially [Add to Longdo]
kongenial; geistig ebenbürtig {adj}congenial; kindred [Add to Longdo]
kongenial {adj} (Übersetzung)ideally matched [Add to Longdo]
sympathisch {adv}congenially [Add to Longdo]
ungleichartiguncongenial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
会心[かいしん, kaishin] (n,vs) congeniality; satisfaction; (P) [Add to Longdo]
春風駘蕩[しゅんぷうたいとう(uK), shunpuutaitou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) warm and genial spring weather; genial and balmy [Add to Longdo]
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]
性に合う[しょうにあう, shouniau] (exp,v5u) to be congenial; to agree with one [Add to Longdo]
暖か;温か[あたたか;あったか, atataka ; attaka] (adj-na) (See 暖かい) warm; mild; genial [Add to Longdo]
暖かい(P);温かい(P);暖い(io)[あたたかい(P);あったかい, atatakai (P); attakai] (adj-i) (暖かい, 暖い usu. refer to air temperature) warm; mild; genial; (P) [Add to Longdo]
投合[とうごう, tougou] (n,vs) agreement; coincidence; congeniality [Add to Longdo]
同性[どうせい, dousei] (n,adj-no) same sex; homosexuality; homogeneity; congeniality; (P) [Add to Longdo]
和気藹々;和気藹藹;和気靄々;和気靄靄;和気あいあい[わきあいあい, wakiaiai] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) harmonious; peaceful; congenial [Add to Longdo]
藹々;藹藹[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) (1) (See 和気藹々) harmonious; peaceful; congenial; (2) luxuriant (vegetation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  genially
      adv 1: in an affable manner; "`Come and visit me,' he said
             amiably" [syn: {affably}, {amiably}, {genially}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top