ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generous

JH EH1 N ER0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generous-, *generous*, generou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generous(adj) ใจกว้าง, See also: ใจนักเลง, ใจดีมีเมตตา, เอื้อเฟื้อ, Syn. charitable, benevolent, good, Ant. uncharitable
generous(adj) เหลือเฟือ, See also: อุดมสมบูรณ์, เกินพอ, Syn. ample, bountiful
generousness(n) ความมีน้ำใจ, See also: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
generous to a fault(idm) ใจกว้างเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent, liberal
ungenerous(อันเจน'เนเริส) adj. ขี้เหนียว,ใจคับแคบ,ไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.

English-Thai: Nontri Dictionary
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generousA generous man contributed some two billion yen to charity.
generousA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
generousAunt Isabel is generous and gave us a lot of presents.
generous"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."
generousFather was generous enough to indulge my every whim.
generousHe has a generous nature.
generousHe is always generous to poor people.
generousHe is as generous as wealthy.
generousHe is by nature a generous person.
generousHe is generous to excess.
generousHe is generous to his friends.
generousHe is generous to his opponents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอบอ้อม(v) generous, See also: helpful, kindhearted, Syn. โอบอ้อมอารี, เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: ชาวต่างชาติชื่นชมคนไทยที่โอบอ้อมอารีแก่ผู้ที่มาจากต่างถิ่น
มีน้ำใจ(adj) generous, See also: kind, lavish, liberal, bountiful, open-handed, Syn. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. แล้งน้ำใจ, Example: แม้ดูภายนอกเขาจะเป็นคนดุ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นคนมีน้ำใจกับผู้อื่นเสมอ
โอบอ้อมอารี(adj) generous, See also: bounteous, bountiful, kind, Syn. อารี, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบเอื้อ, Example: สังคมชนบทเป็นชุมชนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน, Thai Definition: แสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
โอบเอื้อ(adj) generous, See also: bounteous, bountiful, kind, Syn. เอื้อเฟื้อ, เกื้อหนุน, โอบอ้อมอารี
อารีอารอบ(adj) kind, See also: generous, hospitable, Syn. เอื้อเฟื้อ, เผื่อแผ่, Ant. ขี้เหนียว, ใจดำ, Example: เขาเป็นคนอารีอารอบมาก, Thai Definition: มีใจเผื่อแผ่ทั่วไป
หน้าใหญ่ใจโต(adj) generous, See also: magnanimous, Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่, Example: คนที่หน้าใหญ่ใจโตอย่างเขาทำอะไรก็ดูใหญ่ดูโตไปหมด, Thai Definition: ใจกว้างมากเกินไป
ใจกว้าง(adj) generous, See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous, Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างยอมฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่เสมอ
ใจบุญ(adj) kind-hearted, See also: generous, kind, charitable, benevolent, bountiful, benign, Syn. ใจดี, Ant. ใจบาป, ใจชั่ว, Example: พระครูได้นำรถยนต์ออกไปรับอาหารและสิ่งของจากคนใจบุญที่บริจาคช่วยเหลือทางวัด
คนใจดี(n) kind person, See also: generous person, good-humoured person, good-nature person, benevolent person, Ant. คนใจร้าย, Example: อาจารย์ของพวกเราเป็นคนใจดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ, Count Unit: คน
ความเอื้อเฟื้อ(n) generousness, Syn. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: หัวหน้ามีความเอื้อเฟื้อต่อลูกน้องทุกคน, Thai Definition: ความเผื่อแผ่ เช่น มีน้ำใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[ārī] (v) EN: be helpful ; be generous  FR: faire montre de bienveillance
อารี[ārī] (adj) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous  FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[ārī-ārøp] (adj) EN: kind ; generous ; hospitable
เอื้อเฟื้อ[eūafeūa] (v) EN: be generous ; give support  FR: avoir un grand coeur ; être généreux
ใจบุญ[jaibun] (x) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious  FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[jaidī] (adj) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign  FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจแคบ[jaikhaēp] (adj) EN: selfish ; ungenerous  FR: égoïste
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous
ความเอื้อเฟื้อ[khwām eūafeūa] (n) EN: generousness  FR: hospitalité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENEROUS JH EH1 N ER0 AH0 S
GENEROUSLY JH EH1 N ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generous (j) ʤˈɛnərəs (jh e1 n @ r @ s)
generously (a) ʤˈɛnərəsliː (jh e1 n @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, ] generous; thick (for flat things), #2,915 [Add to Longdo]
大方[dà fang, ㄉㄚˋ ㄈㄤ˙, ] generous; magnanimous; poise; a great moral principle, #6,541 [Add to Longdo]
丰厚[fēng hòu, ㄈㄥ ㄏㄡˋ, / ] generous; ample, #8,112 [Add to Longdo]
优厚[yōu hòu, ㄧㄡ ㄏㄡˋ, / ] generous, liberal (pay, compensation), #26,842 [Add to Longdo]
[kāng, ㄎㄤ, ] generous; magnanimous, #31,246 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, / ] generous; ample; wide; spacious; well-off, #34,541 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, ] generous; sad, #36,019 [Add to Longdo]
厚礼[hòu lǐ, ㄏㄡˋ ㄌㄧˇ, / ] generous gifts, #37,436 [Add to Longdo]
厚待[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, ] generous treatment, #69,284 [Add to Longdo]
厚报[hòu bào, ㄏㄡˋ ㄅㄠˋ, / ] generous reward [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freigiebig; freizügig; großzügig; generös {adj} | freigiebiger; freizügiger | am freigiebigsten; am freizügigsten | übermäßig großzügiggenerous | more generous | most generous | generous to a fault [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下に厚く[したにあつく, shitaniatsuku] (exp) more generously for the lower-paid [Add to Longdo]
過分[かぶん, kabun] (adj-na,n,adj-no) excessive; unmerited; generous [Add to Longdo]
寛仁大度[かんじんたいど, kanjintaido] (n) being generous, benevolent and magnanimous in disposition [Add to Longdo]
寛闊[かんかつ, kankatsu] (adj-na,n) generous; largehearted [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
気が大きい[きがおおきい, kigaookii] (exp,adj-i) (See 気の大きい) generous; big-hearted [Add to Longdo]
気の大きい[きのおおきい, kinoookii] (exp) generous; big-hearted [Add to Longdo]
重賞[じゅうしょう;ちょうしょう, juushou ; choushou] (n) (1) (See 重賞レース) large prize (e.g. in horse racing); (2) generous reward [Add to Longdo]
心が広い[こころがひろい, kokorogahiroi] (exp,adj-i) (See 心の広い) generous; broad-minded; big-hearted [Add to Longdo]
心の広い[こころのひろい, kokoronohiroi] (exp) (See 心が広い) generous; broad-minded; big-hearted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generous
   adj 1: willing to give and share unstintingly; "a generous
       donation" [ant: {stingy}, {ungenerous}]
   2: not petty in character and mind; "unusually generous in his
     judgment of people" [ant: {meanspirited}, {ungenerous}]
   3: more than adequate; "a generous portion"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top