ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generosity

JH EH2 N ER0 AA1 S AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generosity-, *generosity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generosity(n) ความกรุณา, See also: ความเอื้อเฟื้อ, Syn. benebolence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality

English-Thai: Nontri Dictionary
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generosityการให้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generosityGenerosity is innate in some people.
generosityI had great admiration for his generosity.
generosityTwo traits of Americans are generosity and energy.
generosityWe should not take advantage of the generosity of a friend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอื้ออาทร(n) generosity, See also: helpfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้ออารี, Example: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ, Thai Definition: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ความอารี(n) generosity, See also: kindness, benevolence, benignancy, helpfulness, hospitableness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน, Thai Definition: การมีแก่ใจเอื้อเฟื้อ, การมีใจเผื่อแผ่
ความโอบอ้อมอารี(n) helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai Definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี(n) helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai Definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี(n) helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai Definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกรุณา[khwām karunā] (n) EN: generosity  FR: générosité [f]
ความโอบอ้อมอารี[khwām ōp-øm-ārī] (n) EN: helpfulness ; generosity  FR: générosité [f] ; bonté [f] ; serviabilité [f]
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]
ทานบารมี[thānnabāramī] (n) EN: height of liberality ; height of generosity

CMU English Pronouncing Dictionary
GENEROSITY JH EH2 N ER0 AA1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generosity (n) ʤˌɛnərˈɒsɪtiː (jh e2 n @ r o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雅量[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance [Add to Longdo]
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity [Add to Longdo]
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P) [Add to Longdo]
気前[きまえ, kimae] (n) generosity; (P) [Add to Longdo]
義侠[ぎきょう, gikyou] (n) chivalry; generosity [Add to Longdo]
襟度[きんど, kindo] (n) magnanimity; generosity; welcoming personality [Add to Longdo]
広量[こうりょう, kouryou] (adj-na,n) generosity; broad-hearted [Add to Longdo]
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
度量[どりょう, doryou] (n) length and capacity; measures; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na,n,adj-no) (See 任侠団体,男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generosity
   n 1: the trait of being willing to give your money or time [syn:
      {generosity}, {generousness}] [ant: {stinginess}]
   2: acting generously [syn: {generosity}, {unselfishness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top