ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generalize

JH EH1 N ER0 AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generalize-, *generalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generalize(vi) กล่าวสรุป, See also: กล่าวทั่วๆ ไป, Syn. universalize, generalise, Ant. specify, particularize
generalize from(phrv) สร้างหลักเกณฑ์จาก, See also: วางหลักเกณฑ์จาก, Syn. deduce from, infer from
generalize about(phrv) ลงความเห็นเกี่ยวกับ, See also: พูดกว้างๆเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generalizevt. วางหลัก,พูดคลุม,ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป,ลงความเห็น. vi. ลงความเห็นทั่วไป,พูดคลุม., See also: generalizer, generaliser n.

English-Thai: Nontri Dictionary
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ,วางหลัก,ลงความเห็น,พูดคุย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generalize peritonitis; peritonitis, general; peritonitis, generaliseเยื่อบุช่องท้องอักเสบทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
generalize; generaliseวางนัยทั่วไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generalizeทั่วๆไป [การแพทย์]
Generalizedทั่วตัว, [การแพทย์]
Generalized System of Preferenced (GSP)ระบบศิทธิประโยชน์ทั่วไปทางภาษีศุลกากร, Example: แนวคิดที่เกิดจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย การค้าและการพัฒนา (ดู UNCTAD) ครั้งที่ 2 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 2511 ที่มีมติให้มีโครงการให้มีสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษแก่สินค้าออกที่สำคัญของ ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา และเร่งรัดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้นโดยประเทศพัฒนาแล้ว จะลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรขาเข้าสำหรับสินค้าออกที่สำคัญบางชนิดของประเทศ กำลังพัฒนาจำนวนหนึ่ง หลักการนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้กับประเทศกำลังพัฒนาทุกประเทศโดยทั่วไป มิได้กำหนดเฉพาะเจาะจงเพียงบางประเทศดังที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ [สิ่งแวดล้อม]
Generalized System of Preferencesระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป " มีที่มาจากการประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาขององค์การ สหประชาชาติ (UNCTAD) เมื่อปี พ.ศ. 2510 ภายใต้ระบบนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถส่ง สินค้าไปขายแข่งขันในประเทศพัฒนา โดยการยกเว้นหรือลดหย่อนอัตราภาษีขาเข้าให้แก่สินค้าที่อยู่ในข่ายได้รับ สิทธิพิเศษ โดยไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ " [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหวี่ยงแห(v) cast a net, See also: generalize, (talk) in general terms, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เหวี่ยงแหหาตัวนางเอกสำหรับเรื่องนี้อยู่, Thai Definition: ทำคลุมๆ ไม่เฉพาะเจาะจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่าวโดยเหมารวม[klāo dōi mao rūam] (v, exp) EN: generalize

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERALIZE JH EH1 N ER0 AH0 L AY2 Z
GENERALIZED JH EH1 N ER0 AH0 L AY2 Z D
GENERALIZED JH EH1 N R AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generalize (v) ʤˈɛnrəlaɪz (jh e1 n r @ l ai z)
generalized (v) ʤˈɛnrəlaɪzd (jh e1 n r @ l ai z d)
generalizes (v) ʤˈɛnrəlaɪzɪz (jh e1 n r @ l ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般化[いっぱんか, ippanka] (n) (1) generalization; generalisation; popularization; popularisation; (vs) (2) to generalize; to generalise; to popularize; to popularise [Add to Longdo]
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] (n) {comp} generalized structure element [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] (n) {comp} generalized drawing primitive [Add to Longdo]
総括[そうかつ, soukatsu] (n,vs,adj-no) synthesis; recap; generalize; generalise; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generalize
   v 1: draw from specific cases for more general cases [syn:
      {generalize}, {generalise}, {extrapolate}, {infer}]
   2: speak or write in generalities [syn: {generalize},
     {generalise}] [ant: {particularise}, {particularize},
     {specialise}, {specialize}, {specify}]
   3: cater to popular taste to make popular and present to the
     general public; bring into general or common use; "They
     popularized coffee in Washington State"; "Relativity Theory
     was vulgarized by these authors" [syn: {popularize},
     {popularise}, {vulgarize}, {vulgarise}, {generalize},
     {generalise}]
   4: become systemic and spread throughout the body; "this kind of
     infection generalizes throughout the immune system" [syn:
     {generalize}, {generalise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top