ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gelid

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelid-, *gelid*, geli
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gelid(adj) หนาวจัด, See also: เย็นจัด, Syn. freezing, frozen, frosty, Ant. hot, torrid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gelid(เจล'ลิด) adj. หนาวมาก,เป็นน้ำแข็ง., See also: gelidity, gelidness n. gelidly adv.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนาว[nāo] (adj) EN: cold ; cool ; frigid ; gelid ; frozen  FR: froid ; glacial ; il fait froid

Japanese-English: EDICT Dictionary
心天;心太[ところてん, tokoroten] (n) (1) {food} gelidium jelly strips (made from agar-agar); (2) (uk) (vulg) (gay slang) prostate orgasm [Add to Longdo]
天草[てんぐさ;テングサ, tengusa ; tengusa] (n) (uk) any red algae in the family Gelidiaceae (esp. Gelidium crinale) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gelid
   adj 1: extremely cold; "an arctic climate"; "a frigid day";
       "gelid waters of the North Atlantic"; "glacial winds";
       "icy hands"; "polar weather" [syn: {arctic}, {frigid},
       {gelid}, {glacial}, {icy}, {polar}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top