ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gazette

G AH0 Z EH1 T   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gazette-, *gazette*
Possible hiragana form: がぜって
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gazette[N] หนังสือพิมพ์, Syn. journal, publication
gazette[N] ราชกิจจานุเบกษา
gazetteer[N] พจนานุกรมภูมิศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gazette(กะเซท') n. หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบิกษาของรัฐบาล, Syn. journal,newspaper,periodical
gazetteer(แกซซิเทียร์') n. พจนานุกรมภูมิศาสตร์,นักหนังสือพิมพ์, Syn. dictionary

English-Thai: Nontri Dictionary
gazette(n) หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบกษา
gazetteer(n) นักหนังสือพิมพ์,อักขรานุกรมภูมิศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gazetteหนังสือข่าวสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteประกาศทางราชการ, กิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gazette, Government; Government Gazetteราชกิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง หนังสือที่รวบรวมรายชื่อทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อป่าไม้ หรือชื่อสถานที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพแผนที่ และภาพประกอบอื่นๆ

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จัดเป็น หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Sources) ประเภทหนึ่ง นอกเหนือจาก หนังสือนำเที่ยว (Guide Books) และ หนังสือแผนที่ (Atlases)

ตัวอย่างหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์

Copley, Gordon John. English place-names and their origins. Nweton Abbot : David & Charles, [c1968].

Gazetteer of Burma. Delhi : Cultural Publishing House, 1983.

Munro, David, editor. Chambers world gazetteer : an A-Z of geographical information. 5th ed. Cambridge : Chambers/Cambridge, 1988.

The U.S. Geological Survey in cooperation with the U.S. Board on Geographic Names. The National gazetteer of the United States of America : United States concise 1990. Washington : U.S. G.P.O., 1990. http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html

ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2507-2509.

สงวน อั้นคง. สารานุกรมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2514.

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม. พระนคร : กรมศิลปากร, 2482.

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 4 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ระยอง. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2482.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed March 27, 2011).

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 1346

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. การรู้สารสนเทศ. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/inf040661.html (สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Gazetteersอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Gazettesราชกิจจานุเบกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Gazette did a nice piece on her.ราชกิจจานุเบกษาไม่เป็นชิ้นดีกับ เธอ Jack Reacher (2012)
There's a photographer coming from the Gazette to take our picture.ช่างภาพกำลังมา จากหนังสือพิมพ์เดอะกาเซ็ท\มาถ่ายรูปพวกเรา Unholy Night (2012)
You know Lem started reading the Carrington Gazette when he came back from the retreat?คุณรู้ว่าเลมเริ่มอ่าน แคริงตัน กาเซตต้า ตอนที่เขากลับมาจากงานสัมมนา Black Cherry (2012)
From the Commonwealth Gazette in Western Massachusetts, for her searing, six-part exposé of the horrific mental health abuses at Briarcliff Manor, home for the criminally insane, where she was held against her will and subjected to unspeakable torture,จากหนังสือพิมพ์คอมมอนเวลธ์ กาเซ็ท I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
The greendale gazette journal mirror!สำนักข่าวหนังสือพิมพ์กรีนเดล! Investigative Journalism (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[N] gazetteer, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นชื่อทางภูมิศาสตร์เรียงลำดับตามตัวอักษร, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
หนังสือพิมพ์[n.] (nangseūphim) EN: newspaper ; paper ; press   FR: journal [m] ; quotidien [m] ; presse [f] ; gazette [f] (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAZETTE    G AH0 Z EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gazette    (v) gˈəzˈɛt (g @1 z e1 t)
gazetted    (v) gˈəzˈɛtɪd (g @1 z e1 t i d)
gazettes    (v) gˈəzˈɛts (g @1 z e1 t s)
gazetteer    (n) gˌæzətˈɪəʳr (g a2 z @ t i@1 r)
gazetteers    (n) gˌæzətˈɪəʳz (g a2 z @ t i@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftGazette of the European Community [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学報[がくほう, gakuhou] (n) academic bulletin; school gazette [Add to Longdo]
官報[かんぽう, kanpou] (n) official daily gazette; official telegram; (P) [Add to Longdo]
選挙公報[せんきょこうほう, senkyokouhou] (n) official gazette for elections [Add to Longdo]
地名辞典[ちめいじてん, chimeijiten] (n) geographical dictionary; gazetteer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gazette
      n 1: a newspaper or official journal
      v 1: publish in a gazette

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top