ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gawky

G AO1 K IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gawky-, *gawky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gawky(adj) ซุ่มซ่าม, See also: งุ่มง่าม, เก้งก้าง, Syn. ungainly, gangly, Ant. graceful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gawky(กอ'คี) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ,อายเหนียม, See also: gawkishly adv. gawkiness, gawkishness n., Syn. awkward, ungainly, Ant. polished

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทิ่ง(adj) big, See also: gawky, stripling, bulky, large, giant, huge, Syn. เทอะทะ, ใหญ่, โค่ง, โย่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กงโก้กงกก = กงโก้-กงกก[kongkōkongkok] (adj) EN: ungainly ; awkwardly ; gawky ; shabbily
เปิ่น[poēn = poen] (adj) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche  FR: absurde ; saugrenu ; stupide

CMU English Pronouncing Dictionary
GAWKY G AO1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gawky (j) gˈɔːkiː (g oo1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlaksig {adj} | schlaksiger | am schlaksigstengawky | gawkier | gawkiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gawky
   adj 1: lacking grace in movement or posture; "a gawky lad with
       long ungainly legs"; "clumsy fingers"; "what an ungainly
       creature a giraffe is"; "heaved his unwieldy figure out
       of his chair" [syn: {gawky}, {clumsy}, {clunky},
       {ungainly}, {unwieldy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top