ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gasp

G AE1 S P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gasp-, *gasp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gasp(vi) อ้าปากค้าง (เพราะตกใจหรือเจ็บปวด), Syn. choke, gag
gasp(vt) พูดกระหืดกระหอบ, See also: อ้าปากหายใจหอบ, Syn. heave, snort
gasp at(phrv) อ้าปากค้างกับ
gasp for(phrv) อ้าปากหายใจเพื่อให้ได้อากาศ, See also: อ้าปากหอบ, Syn. pant for
gasp for(phrv) ปรารถนาอย่างมาก, See also: อยากมาก, Syn. pant for
gasp out(phrv) เป่าปากทันที, See also: ถอนหายใจทันที
gasp out(phrv) เล่าอย่างกระหืดกระหอบ, See also: บอกอย่างหายใจเหนื่อยหอบ, Syn. pant out
gaspingly(adv) อย่างอ้าปากหายใจหอบ, See also: อย่างกระหืดกระหอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp, pant, sigh

English-Thai: Nontri Dictionary
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
gasp(vi) หอบ,อ้าปากค้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasp Reflexการหายใจเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Gasper, Allergicอ้าปากหายใจ [การแพทย์]
Gaspingหายใจลำบาก, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
( All gasp )( All gasp ) Over My Dead Body (2011)
[ Gasps ] Herr Kommandant, I'm only trying to do my job.ผู้กอง... ฉันแค่ทำหน้าที่ Schindler's List (1993)
[ Gasps ] I'm sorry, sir.ผมเสียใจ Schindler's List (1993)
[ Coughs, Gasps ][ไอครึ่งผีครึ่ง] Pulp Fiction (1994)
- [ Bell Rings ] - [ Gasps ]- [เบลล์ออฟเดอะริง] - [ครึ่งผีครึ่ง] Pulp Fiction (1994)
You've never held your best friend's head in your lap... and watch him gasp his last breath lookin' to you for help.ไม่เคยประคองหัวเพื่อนเอาไว้ในมือ ดูเขาค่อยๆ หมดลมโดยที่ช่วยอะไรไม่ได้ Good Will Hunting (1997)
( gasps )(อ้าปากพะงาบๆ) Pilot (2004)
Tom? ( gasps )ทอม (เสียงตกใจ) Pilot (2004)
( gasps ). Manhunt (2006)
( gasps ). Manhunt (2006)
[ Gasps ](เสียงตกใจ) Prey (2007)
- [ Gunshot ] - [ Gasps ]- (เสียงปืน) - (เสียงหอบ) Prey (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaspGasp out.
gaspHe was gasping for breath as he ran.
gaspI gasped with surprise at the horrible picture of the starving people.
gaspShe could scarcely gasp the words.
gaspShe gasped out the news.
gaspThe swimmer raised his head and gasped for breath.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอบ(v) pant, See also: gasp for breath, Example: เด็กๆ เล่นวิ่งไล่จับเสียจนหอบไปตามๆ กัน, Thai Definition: หายใจถี่ด้วยความเหนื่อย หรืออ่อนเพลีย
ปะหงับๆ(adv) feebly, See also: gaspingly for breath, Syn. กะปลกกะเปลี้ย, Example: ปลาทองผิดน้ำอ้าปากหายใจปะหงับๆ ต้องรีบให้ออกซิเจน, Thai Definition: อาการที่ทำปากหงับๆ, อาการร่อแร่จวนตาย
พะงาบๆ(v) open, See also: gasp, Syn. พะงาบ, งาบๆ, Example: ฝูงค้างคาวโดนไฟดูดตกมาหลายตัว ตกแล้วยังพะงาบๆ อยู่ ยังไม่ตายดี, Thai Definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
เหนื่อยหอบ(v) pant, See also: gasp for breath, puff, Syn. หอบ, เหนื่อย, Example: เขาเหนื่อยหอบจนแทบขาดใจเมื่อวิ่งมาถึงประตูหน้าบ้าน, Thai Definition: เหนื่อยจนลิ้นห้อย
หวอ(adv) gaspingly, Example: เด็กน้อยยืนตะลึงอ้าปากหวอ, Thai Definition: เป็นรู หรือเป็นโพรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[chaijāi ngoen fumfeūay] (v, exp) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away  FR: gaspiller l'argent
หอบ[høp] (v) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath
ครึ่งผีครึ่งคน[khreung phī khreung khon] (v) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying
กระหืดกระหอบ[kraheūtkrahøp] (v) EN: feel breathless ; be out of breath ; gasp ; pant  FR: haleter ; avoir le souffle coupé
กระหืดกระหอบ[kraheūtkrahøp] (adj) EN: out of breath ; breathless ; panting ; gasping  FR: essoufflé ; haletant
เหนื่อยหอบ[neūay høp] (v, exp) EN: pant ; gasp for breath ; puff  FR: haleter
ผลาญทรัพย์[phlān sap] (v, exp) FR: gaspiller
ผู้ผลาญทรัพย์[phū phlān sap] (n, exp) FR: gaspilleur [m] ; gaspilleuse [f]
เปลือง[pleūang] (v) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with  FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[pleūang ngoen] (v, exp) EN: waste money ; squander money ; dissipate money  FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
GASP G AE1 S P
GASPE G AE1 S P IY0
GASPS G AE1 S P S
GASPAR G AE1 S P ER0
GASPED G AE1 S P T
GASPER G AE1 S P ER0
GASPARD G AH0 S P AA1 R D
GASPARI G AA0 S P AA1 R IY0
GASPARA G AH0 S P AA1 R AH0
GASPING G AE1 S P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gasp (v) gˈaːsp (g aa1 s p)
gasps (v) gˈaːsps (g aa1 s p s)
gasped (v) gˈaːspt (g aa1 s p t)
gasping (v) gˈaːspɪŋ (g aa1 s p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒙日[Méng rì, ㄇㄥˊ ㄖˋ, ] Gaspard Monge (1746-1818), French mathematician, #299,547 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaspedal {n} [auto]accelerator (pedal) [Add to Longdo]
Gaspedal {n}; Gashebel {m}throttle control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぜいぜい;ぜえぜえ[zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
はあはあ[haahaa] (n) (on-mim) gasp; pant [Add to Longdo]
はっと息を呑む;ハッと息をのむ[はっといきをのむ(はっと息を呑む);ハッといきをのむ(ハッと息をのむ), hattoikiwonomu ( hatto iki wo nomu ); hatsu toikiwonomu ( hatsu to iki wonomu )] (exp,v5m) to gasp in or with surprise [Add to Longdo]
ゼーゼー[ze-ze-] (adv) (on-mim) wheezing sound; gasping sound [Add to Longdo]
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp [Add to Longdo]
奄奄;奄々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) gasping [Add to Longdo]
気息奄々;気息奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive [Add to Longdo]
息の下[いきのした, ikinoshita] (n) gasp [Add to Longdo]
息を弾ませる[いきをはずませる, ikiwohazumaseru] (exp,v1) to pant; to gasp; to be short of breath; to be excited [Add to Longdo]
息急き;息せき[いきせき, ikiseki] (n) (See 息急き切る) pant; gasp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gasp
   n 1: a short labored intake of breath with the mouth open; "she
      gave a gasp and fainted" [syn: {gasp}, {pant}]
   v 1: breathe noisily, as when one is exhausted; "The runners
      reached the finish line, panting heavily" [syn: {pant},
      {puff}, {gasp}, {heave}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 grab
 
 1. (-bed, -bing) kapmak, el atmak, zorla almak, gaspetmek
 2. çabucak tutmak
 3. kapış, kapma, gasp
 4. el koyma
 5. (mak.) eşya kaldırmaya mahsus tırnaklı alet. grab bag panayırda eşya piyangosu torbası. grab rope (den.) vardakavo, sandalcıların tutunması için geminin yanında asılı duran halat. grabber yağmacı kimse, her şeyi kapmak isteyen kimse, açgözlü kimse
 6. vinç, çengel.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top