ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garish

G EH1 R IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garish-, *garish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garish(adj) ฉูดฉาด, See also: สี บาดตา, Syn. flamboyant, ostentatious, Ant. tasteful, unostentatious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garish(การ์'ริช) adj. หรูหรา,ฉูดฉาดเกินไป., See also: garishly adv. garishness n.

CMU English Pronouncing Dictionary
GARISH G EH1 R IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garish (j) gˈɛəʳrɪʃ (g e@1 r i sh)
garishly (a) gˈɛəʳrɪʃliː (g e@1 r i sh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花哨[huā shao, ㄏㄨㄚ ㄕㄠ˙, ] garish; gaudy, #32,341 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
けばけば[kebakeba] (adv,n,vs) (on-mim) gaudy; garish [Add to Longdo]
どぎつい[dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
毳々しい;毳毳しい[けばけばしい, kebakebashii] (adj-i) (uk) gaudy; showy; garish; loud [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garish
   adj 1: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring";
       "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts";
       "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments"
       [syn: {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish},
       {gaudy}, {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky},
       {tatty}, {tawdry}, {trashy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top