ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garbage

G AA1 R B IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garbage-, *garbage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garbage(n) ขยะ, See also: เศษขยะ, ขยะมูลฝอย, Syn. trash, rubbish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garbage(การ์'บิจฺ) n. ขยะ,มูลฝอย,เศษสิ่งของ,สิ่งที่ไร้ค่า,ของเลว,การพูดปด,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. refuge, rubbish

English-Thai: Nontri Dictionary
garbage(n) เศษอาหาร,เศษขยะ,ขยะมูลฝอย,สิ่งปฏิกูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garbageขยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
garbageขยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garbage collectionการเก็บขยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
garbage in, garbage out (GIGO)เข้าผิดออกผิด (กิโก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garbageขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร, Example: ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Garbageมูลฝอย, Example: มูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
Garbageขยะเปียก [การแพทย์]
Garbage Grinderเครื่องบดเศษอาหาร, Example: อุปกรณ์ที่จะติดตั้งใต้อ่างล้างจานในครัว เพื่อใช้ในการบดตัดขยะ ที่เป็นเศษอาหารไม่ให้ท่ออุดตัน [สิ่งแวดล้อม]
garbage in - garbage outขยะเข้า - ขยะออก, Example: คำที่แสดงควมหมายว่า ถ้าหากเรานำข้อมูลหรือโปรแกรมที่ผิดพลาดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ก็ให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดใช้งานไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
garbageAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
garbageGarbage harbors vermin.
garbageGetting rid of garbage has become a major headache for the authorities.
garbageHe had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.
garbageHis tasks range from digging wells to getting rid of garbage.
garbageHow many times a week do they collect garbage in this town?
garbageIn her home, garbage was fed to the pig.
garbageIn the city, a large quantities of garbage is being produced every day.
garbageMoreover it's difficult to get rubbish out for garbage day because the collection time is too early.
garbageOur garbage is collected three times a week.
garbagePut the garbage outside.
garbageShe explained to me that we throw away too much garbage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถขนขยะ(n) refuse collection vehicle, See also: garbage truck, Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
กุมฝอย(n) garbage, See also: rubbish, refuse, offal, Syn. คุมฝอย, มูลฝอย, ขยะ, ขี้ฝอย, Example: บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยไม่มีกุมฝอย ร่มรื่นน่าอยู่
สิ่งปฏิกูล(n) filth, See also: garbage, sewage, Syn. สิ่งสกปรก, ขยะ, Example: ผู้คนมักจะทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำลำคลองทำให้น้ำสกปรก, Count Unit: สิ่ง
ถังขยะ(n) litter bin, See also: garbage pail, ashcan, dustbin, Example: หนูที่มาหาของกินตามถังขยะวิ่งกันพล่าน, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ภาชนะสำหรับใส่ขยะ
กระหยะ(n) garbage, Syn. ขยะ, ปฏิกูล
กาก(n) garbage, See also: waste, rubbish, Syn. เศษ, ขยะ, Example: แม่สั่งให้ลูกเอากากอาหารไปทิ้งในถังขยะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
การกำจัดขยะ[kān kamjat khaya] (n, exp) EN: waste disposal ; garbage disposal  FR: élimination des déchets [f]
ขยะ[khaya] (n) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash  FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขนขยะ[khon khaya] (v, exp) EN: collect garbage  FR: ramasser les ordures
กองขยะ[khøng khaya] (n, exp) EN: pile of garbage ; garbage dump  FR: tas d'ordures [m]
มูลฝอย[mūnføi] (n) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings  FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
รถขยะ[rot khaya] (n, exp) EN: dustcart ; garbage truck (Am.) ; refuse truck  FR: camion-poubelle [m] ; camion poubelle [m]
รถขนขยะ[rot khon khaya] (n, exp) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck
ถังขยะ[thangkhaya] (n) EN: dustbin ; garbage can (Am.) ; trash can ; bin ; garbage pail ; litter bin  FR: poubelle [f]
เทขยะ[thē khaya] (v, exp) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage  FR: vider les ordures

CMU English Pronouncing Dictionary
GARBAGE G AA1 R B IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garbage (n) gˈaːbɪʤ (g aa1 b i jh)
garbage-can (n) gˈaːbɪʤ-kæn (g aa1 b i jh - k a n)
garbage-cans (n) gˈaːbɪʤ-kænz (g aa1 b i jh - k a n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垃圾堆[lā jí duī, ㄌㄚ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟ, ] garbage heap, #28,898 [Add to Longdo]
垃圾车[lā jī chē, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] garbage truck (or other vehicle), #49,883 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfall {m}; Hausabfall {m}garbage [Am.] [Add to Longdo]
Mülleimer {m}garbage can; trashcan [Am.] [Add to Longdo]
Speicherbereinigung {f} [comp.]garbage collection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
ごみ屋;塵屋(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
ごみ入れごみ出し;塵入れ塵出し[ごみいれごみだし, gomiiregomidashi] (exp) {comp} garbage in, garbage out [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
ガーベージ[ga-be-ji] (n) garbage [Add to Longdo]
ガーベジコレクション[ga-bejikorekushon] (n) {comp} garbage collection [Add to Longdo]
ガーベッジ[ga-bejji] (n) {comp} garbage [Add to Longdo]
ガーベッジコレクション[ga-bejjikorekushon] (n) {comp} garbage collection; GC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガベジ[がべじ, gabeji] garbage [Add to Longdo]
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]
ゴミ[ごみ, gomi] garbage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garbage
   n 1: food that is discarded (as from a kitchen) [syn: {garbage},
      {refuse}, {food waste}, {scraps}]
   2: a worthless message [syn: {drivel}, {garbage}]
   3: a receptacle where waste can be discarded; "she tossed the
     moldy bread into the garbage"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top