ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gape

G EY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gape-, *gape*
Possible hiragana form: がぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gape(vi) อ้าปากค้าง, See also: หาว, Syn. yawn
gape at(phrv) จ้องมองอ้าปากค้าง, Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gape(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (การ) อ้าปากค้าง,อ้าปากหาว,หาวนอน,เปิดออกกว้าง,ความกว้างของปากที่เปิด., See also: gaper n. gapingly adv., Syn. stare, gaze, glare
gapes(เกพซฺ) n. โรคพยาธิในสัตว์จำพวกเป็ดไก่และนกที่บริเวณหลอดคอและหลอดลม,อาการหาว, See also: gapy adj.
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)

English-Thai: Nontri Dictionary
gape(n) อาการอ้าปากค้าง,การหาว
gape(vi) อ้าปากค้าง,หาว
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gapeHoles gaped open in the streets after the earthquake.
gapeThe child gaped at me as though he were seeing a ghost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว่อ(v) gape, See also: be large, be wide, Syn. เบ้อ, เบอะ, Example: แผลที่แขนของเขาเว่อจนน่ากลัว, Thai Definition: หวะเข้าไป, กว้างเข้าไป, เป็นช่องเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้องเขม็ง[jøng khamēng] (x) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at
เพ่ง[pheng] (v) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp  FR: contempler ; observer ; regarder avec attention

CMU English Pronouncing Dictionary
GAPE G EY1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gape (v) gˈɛɪp (g ei1 p)
gaped (v) gˈɛɪpt (g ei1 p t)
gapes (v) gˈɛɪps (g ei1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガペー[agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
愛餐[あいさん, aisan] (n) love feast; agape [Add to Longdo]
愛餐会[あいさんかい, aisankai] (n) love feast; agape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gape
   n 1: an expression of openmouthed astonishment
   2: a stare of amazement (usually with the mouth open)
   v 1: look with amazement; look stupidly [syn: {goggle}, {gape},
      {gawp}, {gawk}]
   2: be wide open; "the deep gaping canyon" [syn: {gape}, {yawn},
     {yaw}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top