ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaol

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaol-, *gaol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaol(n) คุก, See also: ห้องขัง, เรือนจำ, ตะราง, Syn. jail, jailhouse, prison
gaol(vt) จำคุก, See also: ติดตะราง, เข้าห้องขัง
gaoler(n) ผู้คุม, See also: คนคุมนักโทษ, Syn. jailer, prison guard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaol(เจล) n.,vt. คุก,จำคุก., See also: gaoler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gaol(n) คุก,ตะราง,ห้องขัง,เรือนจำ
gaoler(n) พะทำมะรง,พัศดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gaolตะราง, คุก [ดู jail ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaol limitsบริเวณคุก, บริเวณเรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaolerผู้คุมนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you try to flee, I will arrest you, drop you off in gaol and take you to the plane in chains. Understand?ถ้าคุณคิดจะหนี ฉันจะจับเข้าคุณเข้าตะราง /n และส่งคุณขึ้นเครื่องพร้อมตรวน เข้าใจไหม ? Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaolTyrannical governments frequently gaol their political opponents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะทำมะรง(n) jailer, See also: gaoler, warder, Example: ท่านให้สินบนพะทำมะรงเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมลูกชายที่ถูกคุมขังอยู่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ควบคุมนักโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้คุม[phūkhum] (n) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden  FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)
ตะราง[tarāng] (n) EN: jail ; prison ; gaol  FR: prison [f] ; geôle [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaol (v) ʤˈɛɪl (jh ei1 l)
gaols (v) ʤˈɛɪlz (jh ei1 l z)
gaoled (v) ʤˈɛɪld (jh ei1 l d)
gaoler (n) ʤˈɛɪlər (jh ei1 l @ r)
gaolers (n) ʤˈɛɪləz (jh ei1 l @ z)
gaoling (v) ʤˈɛɪlɪŋ (jh ei1 l i ng)
gaolbird (n) ʤˈɛɪlbɜːʳd (jh ei1 l b @@ d)
gaolbirds (n) ʤˈɛɪlbɜːʳdz (jh ei1 l b @@ d z)
gaolbreak (n) ʤˈɛɪlbrɛɪk (jh ei1 l b r ei k)
gaolbreaks (n) ʤˈɛɪlbrɛɪks (jh ei1 l b r ei k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer [Add to Longdo]
看守[かんしゅ, kanshu] (n,vs) jailer; gaoler; (P) [Add to Longdo]
看守者[かんしゅしゃ, kanshusha] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
刑獄[けいごく, keigoku] (n) jail; gaol; punishment [Add to Longdo]
獄;人屋;囚獄[ごく(獄);ひとや, goku ( goku ); hitoya] (n) (囚獄 is gikun) jail; gaol; prison [Add to Longdo]
獄死[ごくし, gokushi] (n,vs) death in jail; death in gaol [Add to Longdo]
獄中[ごくちゅう, gokuchuu] (n,adj-no) during imprisonment; while in jail (gaol); (P) [Add to Longdo]
獄吏[ごくり, gokuri] (n) jailer; gaoler [Add to Longdo]
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P) [Add to Longdo]
食らい込む[くらいこむ, kuraikomu] (v5m,vi) to be sent up; to be imprisoned; to be jailed; to be gaoled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaol
   n 1: a correctional institution used to detain persons who are
      in the lawful custody of the government (either accused
      persons awaiting trial or convicted persons serving a
      sentence) [syn: {jail}, {jailhouse}, {gaol}, {clink},
      {slammer}, {poky}, {pokey}]
   v 1: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
      imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated
      for the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate},
      {lag}, {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol},
      {put away}, {remand}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top