ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gambol

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gambol-, *gambol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gambol(vi) กระโดดโลดเต้น, Syn. jump, leap, bound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gambol(แกม'เบิล) vi. กระโดดโลดเต้น,เล่นซน,การเล่นซน, Syn. skip about

English-Thai: Nontri Dictionary
gambol(vi) กระโดดโลดเต้น,เต้นรำ,ร่าเริง,ยินดี,เล่นซน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we don't deal with this now soon little Gambol here won't be able to get a nickel for his grandma.ถ้าเราไม่จัดการมันซะตอนนี้ เร็ว ๆนี้ แกมโบน้อย ๆ ก็จะไม่มีตังค์ ไปซื้อของให้คุณย่าอีกแล้วนะจ๊ะ The Dark Knight (2008)
What do you do, you just go out there and gambol about like a bunny?ชั้นก็แค่ออกไปวิ่งๆ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gambol (v) gˈæmbl (g a1 m b l)
gambols (v) gˈæmblz (g a1 m b l z)
gambolled (v) gˈæmbld (g a1 m b l d)
gambolling (v) gˈæmblɪŋ (g a1 m b l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
戯る[たわむる, tawamuru] (v5r,vi) (arch) (See 戯れる) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P) [Add to Longdo]
巫山戯る(ateji)[ふざける, fuzakeru] (v1) (uk) to romp; to gambol; to frolic; to joke; to make fun of; to flirt; to mess around; to screw around; to josh; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gambol
   n 1: gay or light-hearted recreational activity for diversion or
      amusement; "it was all done in play"; "their frolic in the
      surf threatened to become ugly" [syn: {play}, {frolic},
      {romp}, {gambol}, {caper}]
   v 1: play boisterously; "The children frolicked in the garden";
      "the gamboling lambs in the meadows"; "The toddlers romped
      in the playroom" [syn: {frolic}, {lark}, {rollick},
      {skylark}, {disport}, {sport}, {cavort}, {gambol}, {frisk},
      {romp}, {run around}, {lark about}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top