ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gallants

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gallants-, *gallants*, gallant
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gallants (n) gˈəlˈænts (g @1 l a1 n t s)
gallant (j) gˈælənt (g a1 l @ n t)
gallant (n) gˈəlˈænt (g @1 l a1 n t)
gallantly (a) gˈæləntliː (g a1 l @ n t l ii)
gallantry (n) gˈæləntriː (g a1 l @ n t r ii)
topgallant (n) tˈɒpgælənt (t o1 p g a l @ n t)
gallantries (n) gˈæləntrɪz (g a1 l @ n t r i z)
topgallants (n) tˈɒpgælənts (t o1 p g a l @ n t s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gallant(adj) ที่กล้าหาญ
gallant(adj) สุภาพ
gallant(n) บุรุษที่กล้าหาญ, See also: ผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, ผู้กล้า, Syn. hero, heroine, knight, champion, Ant. dastard, coward
gallant(vt) กระทำตนเป็นคนรักของ (ผู้หญิง), See also: ไปเป็นเพื่อน
gallantry(n) ความกล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism, courage, courtesy, politeness
gallanty show(กะแลน'ที) n. ละครเงาที่เป็นละครใบ้

English-Thai: Nontri Dictionary
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gallantAll the soldiers were gallant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮึกหาญ(adj) brave, See also: gallant, valiant, Example: เขาเป็นคนฮึกหาญกล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย, Thai Definition: กล้าด้วยความคะนอง
เจ้าชู้(adj) gallant, See also: licentious, Example: เขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่มีรักต่อหญิงได้หลายคน, Thai Definition: ใฝ่ในการชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าชู้[jaochū] (n) EN: lady's man ; beau ; gallant ; blood  FR: petit maître [m] ; galant [m]
เจ้าชู้[jaochū] (adj) EN: gallant ; licentious ; amorous  FR: cavaleur ; volage ; donjuanesque
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLANT G AE1 L AH0 N T
GALLANTLY G AE1 L AH0 N T L IY0
GALLANTRY G AE1 L AH0 N T R IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英勇[yīng yǒng, ㄧㄥ ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant, #9,483 [Add to Longdo]
雄赳赳[xióng jiū jiū, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄡ, ] valiantly; gallantly, #63,002 [Add to Longdo]
矫矫[jiǎo jiǎo, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] gallant; brave; pre-eminent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bramsegel {n} [naut.]topgallant sail [Add to Longdo]
Galanterie {f}gallantry [Add to Longdo]
Tapferkeit {f}gallantry [Add to Longdo]
Tapferkeit {f}; Edelmut {m}gallantry [Add to Longdo]
galant {adj} | galanter | am galantestengallant | more gallant | most gallant [Add to Longdo]
galant {adv}gallantly [Add to Longdo]
ungalantungallant; unchivalrous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊達衆[だてしゅう, dateshuu] (n) dandy; gallant; chivalrous person [Add to Longdo]
英姿颯爽[えいしさっそう, eishisassou] (adj-t,adv-to) (arch) cutting a fine (dashing, gallant, noble) figure [Add to Longdo]
侠女;俠女(oK)[きょうじょ, kyoujo] (n) gallant woman [Add to Longdo]
侠勇[きょうゆう, kyouyuu] (n) gallantry; chivalry [Add to Longdo]
競い肌[きおいはだ, kioihada] (n) manliness; gallantry [Add to Longdo]
兄い[あにい, anii] (n) (1) (col) (fam) (See 兄貴) elder brother; one's senior; (2) dashing young man; gallant young lad [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
甲斐甲斐しい[かいがいしい, kaigaishii] (adj-i) gallant; heroic; brave [Add to Longdo]
武侠[ぶきょう, bukyou] (n) chivalry; gallantry; heroism [Add to Longdo]
武者振り[むしゃぶり, mushaburi] (n) prowess; gallantry [Add to Longdo]
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P) [Add to Longdo]
勇み肌[いさみはだ, isamihada] (n) gallantry [Add to Longdo]
勇敢[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) [Add to Longdo]
勇敢さ[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry [Add to Longdo]
勇姿;雄姿[ゆうし, yuushi] (n) gallant figure [Add to Longdo]
勇壮;雄壮[ゆうそう, yuusou] (adj-na) heroic; brave; majestic; soul-stirring; lively; gallant [Add to Longdo]
凛々しい;凛凛しい[りりしい, ririshii] (adj-i) gallant; brave; imposing; awe-inspiring; severe; biting; chivalrous; manly; dignified [Add to Longdo]
颯爽[さっそう, sassou] (adj-t,adv-to) gallant; dashing; jaunty [Add to Longdo]
鯔背[いなせ, inase] (adj-na) (uk) (arch) gallant; dashing; smart [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top