ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaged

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaged-, *gaged*, gag, gage
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองแล้ว[jøng laēo] (x) EN: engaged
ไม่ว่าง[mai wāng] (adj) EN: busy ; engaged ; not free ; occupied ; in use  FR: occupé ; indisponible ; pas libre
หมั้น[man] (v) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with  FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
หมั้นแล้ว[man laēo] (adj) EN: engaged  FR: fiancé
มีธุระ[mī thura] (x) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do  FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
ปราศรัย[prāsai] (v) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation  FR: faire un discours ; adresser un discours
ทำนา[thamnā] (v) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil  FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter
ติดนัด[tit nat] (v, exp) EN: have a date ; have an appointment ; be engaged
ติดงาน[tit ngān] (v, exp) EN: have work to do ; be busy ; be engaged
ติดธุระ[tit thura] (v, exp) EN: be busy ; be engaged ; be occupied ; be tied up with work ; be very busy with one's work ; be busily engaged ; be unable to come

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaged (v) gˈɛɪʤd (g ei1 jh d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
言い交す;言交す[いいかわす, iikawasu] (v5s,vt) to have a chat with; to promise; to get engaged [Add to Longdo]
工手[こうしゅ, koushu] (n) person engaged in public engineering works [Add to Longdo]
手透き;手隙;手すき;手空き;手明き[てすき(手透き;手隙;手すき;手空き);てあき(手空き;手明き), tesuki ( te suki ; te geki ; te suki ; te aki ); teaki ( te aki ; te aki )] (n,adj-no) (1) not busy; unengaged; being free; (2) leisure [Add to Longdo]
従事者[じゅうじしゃ, juujisha] (n) someone engaged in a certain pursuit; practitioner; worker; employee [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) [Add to Longdo]
水入り[みずいり, mizuiri] (n) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout [Add to Longdo]
[ぜい, zei] (suf) groups engaged in some activity (players, companies, forces, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top