ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fussy

F AH1 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fussy-, *fussy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fussy(adj) จุกจิกจู้จี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fussy(ฟัส'ซี) adj. จู้จี้,ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ยุ่ง,เต็มไปด้วยรายละเอียด (โดยเฉพาะมากเกินไป) ,ละเอียดลออ., See also: fussily adv. fussiness n., Syn. dainty, fastidious

English-Thai: Nontri Dictionary
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fussyA fussy referee can ruin a bout.
fussyHe is very fussy eater.
fussyThat old man is a fussy eater.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู้จี้จุกจิก(adj) fussy, See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา, Thai Definition: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret
จู้จี้[jūjī] (adj) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose  FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (v) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (adj) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety
จุกจิก[jukjik] (v) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: fidgety ; fussy ; meticulous  FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
ขี้บ่น[khībon] (adj) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy  FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FUSSY F AH1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fussy (j) fˈʌsiː (f uh1 s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luō, ㄌㄨㄛ, / ] fussy; talkative, #1,798 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heikel {adj} | heikler; heikeler | am heikelstenfussy | fussier | fussiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こせこせ[kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing [Add to Longdo]
せせこましい[sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
るっさい[russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy [Add to Longdo]
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P) [Add to Longdo]
小うるさい[こうるさい, kourusai] (adj-i) particular; hard to please; fussy [Add to Longdo]
神経を使う;神経をつかう[しんけいをつかう, shinkeiwotsukau] (exp,v5u) to be nervous; to be sensitive; to worry; to be fussy; to be precise [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fussy
   adj 1: annoyed and irritable [syn: {crabbed}, {crabby}, {cross},
       {fussy}, {grouchy}, {grumpy}, {bad-tempered}, {ill-
       tempered}]
   2: overcrowded or cluttered with detail; "a busy painting"; "a
     fussy design" [syn: {busy}, {fussy}]
   3: exacting especially about details; "a finicky eater"; "fussy
     about clothes"; "very particular about how her food was
     prepared" [syn: {finical}, {finicky}, {fussy}, {particular},
     {picky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top