ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furthermore

F ER1 DH ER0 M AO2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furthermore-, *furthermore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furthermore(adv) นอกจากนี้, See also: ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้, Syn. besides, in addition, moreover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furthermoreadj. นอกจากนี้,มากกว่านี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. further

English-Thai: Nontri Dictionary
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น,ใช่แต่เท่านั้น,นอกจากนี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
furthermoreนอกจากนี้ เนื่องจากนโยบายบริษัท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furthermoreFurthermore, even after the company information session, we sometimes hold company tours.
furthermoreFurthermore, experiments were never carried out against the rules but were performed always well within them - otherwise they would not be recognized as experiments at all.
furthermoreThey rob, and furthermore cheat each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ่งกว่านั้น(conj) moreover, See also: furthermore, Syn. อีกทั้ง, Example: ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ยิ่งกว่านั้นยังมีแคลอรี่น้อยเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนัก
อนึ่ง(conj) in addition to, See also: furthermore, moreover, besides, for another thing, Example: อนึ่ง ความรักใคร่ยังช่วยให้คนเราได้รับความสุขความพอใจอีกด้วย, Thai Definition: อีกอย่างหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกจากนี้[nok jāk nī] (x) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond  FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; en dehors de cela ; outre ceci
ยิ่งกว่านั้น[ying kwā nan] (conj) EN: more than that ; moreover ; furthermore  FR: en outre ; de plus ; en plus de cela

CMU English Pronouncing Dictionary
FURTHERMORE F ER1 DH ER0 M AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furthermore (a) fˌɜːʳðəmˈɔːr (f @@2 dh @ m oo1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, / ] furthermore; in addition; still; also, #185 [Add to Longdo]
再者[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, ] furthermore, #16,857 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さえに[saeni] (exp) furthermore; and another thing; even as [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also [Add to Longdo]
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned [Add to Longdo]
加うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore [Add to Longdo]
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover [Add to Longdo]
更に[さらに, sarani] (adv,conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P) [Add to Longdo]
此の上[このうえ, konoue] (adv) furthermore; anymore; above or beyond this [Add to Longdo]
尚(P);猶[なお, nao] (adv,conj) (uk) furthermore; still; yet; more; still more; in addition; greater; further; (P) [Add to Longdo]
然も(P);併も;而も(oK)[しかも, shikamo] (conj) (uk) moreover; furthermore; nevertheless; and yet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furthermore
   adv 1: in addition; "computer chess games are getting cheaper
       all the time; furthermore, their quality is improving";
       "the cellar was dark; moreover, mice nested there"; "what
       is more, there's no sign of a change" [syn:
       {furthermore}, {moreover}, {what is more}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top