ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furrow

F ER1 OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furrow-, *furrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furrow(n) ร่องดิน (ทางเกษตรกรรม), Syn. groove, rut
furrow(vt) ทำให้เป็นร่อง, See also: ทำให้เกิดร่องขึ้น
furrow(n) รอยย่น (บนหน้าผาก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furrow(เฟอ'โร) n. ร่อง,ร่องดิน,รอยย่น. vt. ทำให้เกิดร่อง,ทำให้เกิดรอยย่น. vi. เกิดเป็นร่องขึ้น,เป็นร่อง., See also: furrower n. furrowy adj., Syn. wrinkle, groove, line

English-Thai: Nontri Dictionary
furrow(vt) ไถคราด,ทำให้เป็นร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
furrow; groove; sulcusร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrowed tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrowed; channelled; groovedเป็นร่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
furrow irrigationfurrow irrigation, ชลประทานร่องคู [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Furrow, Medianร่องกลางหลัง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยตัด(n) indentation, See also: furrow, cut, dent, Example: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา, Count Unit: รอย, Thai Definition: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม
ริ้วรอย(n) wrinkle, See also: furrow, line, Example: ใบหน้าของเธอไม่มีเค้าความงามเหลืออยู่ นอกจากริ้วรอยที่แสดงถึงวันวัยที่ผ่านมา, Count Unit: แห่ง, ที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่อง[rǿng] (n) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor  FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FURROW F ER1 OW0
FURROWED F ER1 OW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furrow (v) fˈʌrou (f uh1 r ou)
furrows (v) fˈʌrouz (f uh1 r ou z)
furrowed (v) fˈʌroud (f uh1 r ou d)
furrowing (v) fˈʌrouɪŋ (f uh1 r ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] furrow; small plot of farm land, #36,505 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] furrow in field, small drainage, #45,150 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furche {f} | Furchen {pl}furrow | furrows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
芋掘り[いもほり, imohori] (n) potato field (furrows) [Add to Longdo]
畝間[うねま, unema] (n) furrow; room with ridged roof [Add to Longdo]
畝溝[うねみぞ, unemizo] (n) furrow ridges [Add to Longdo]
[わだち;てつ, wadachi ; tetsu] (n) rut; wheel track; furrow [Add to Longdo]
皴を寄せる;しわを寄せる[しわをよせる, shiwawoyoseru] (exp,v1,vt) to wrinkle up (one's eyebrows, one's nose); to furrow; to crimple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furrow
   n 1: a long shallow trench in the ground (especially one made by
      a plow)
   2: a slight depression in the smoothness of a surface; "his face
     has many lines"; "ironing gets rid of most wrinkles" [syn:
     {wrinkle}, {furrow}, {crease}, {crinkle}, {seam}, {line}]
   v 1: hollow out in the form of a furrow or groove; "furrow soil"
      [syn: {furrow}, {rut}, {groove}]
   2: make wrinkled or creased; "furrow one's brow" [syn: {furrow},
     {wrinkle}, {crease}]
   3: cut a furrow into a columns [syn: {furrow}, {chamfer},
     {chase}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top