ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furbish

F ER1 B IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furbish-, *furbish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furbish up(phrv) ขัดจนขึ้นเงา, See also: ทำให้ดูใหม่เอี่ยม, ทำให้น่าดู
furbish up(phrv) ทำใหม่, See also: เปลี่ยนใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furbish(เฟอ'บิช) vt. แต่งใหม่,ขัดสี,ขัดวาว,ทำให้ดูสดใส.

English-Thai: Nontri Dictionary
furbish(vt) ขัดเกลา,ขัดสี,ขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดเงา[khat-ngao] (v) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax  FR: polir ; faire briller ; cirer
ตกแต่งใหม่[toktaēng mai] (v, exp) EN: refurbish  FR: réaménager ; remettre à neuf

CMU English Pronouncing Dictionary
FURBISH F ER1 B IH0 SH
FURBISHED F ER1 B IH0 SH T
FURBISHES F ER1 B IH0 SH AH0 Z
FURBISHING F ER1 B IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furbish (v) fˈɜːʳbɪʃ (f @@1 b i sh)
furbished (v) fˈɜːʳbɪʃt (f @@1 b i sh t)
furbishes (v) fˈɜːʳbɪʃɪz (f @@1 b i sh i z)
furbishing (v) fˈɜːʳbɪʃɪŋ (f @@1 b i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
新装[しんそう, shinsou] (n,vs) redecoration; remodelling; remodeling; refurbishment; (P) [Add to Longdo]
整備済製品[せいびさいせいひん, seibisaiseihin] (n) refurbished item [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  furbish
      v 1: polish and make shiny; "buff the wooden floors"; "buff my
           shoes" [syn: {buff}, {burnish}, {furbish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top