ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fungus

F AH1 NG G AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fungus-, *fungus*, fungu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fungus(n) เชื้อรา, See also: เห็ด, รา
fungus-face(sl) คนมีหนวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fungus(ฟัง'กัส) n. เชื้อรา,เห็ด,เนื้องอกคล้ายฟองน้ำ.adj. คล้ายเชื้อราหรือเห็ด., See also: fungic adj. -pl. fungi, funguses, Syn. mushrooms, molds

English-Thai: Nontri Dictionary
fungus(n) เห็ด,เชื้อรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fungusเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fungusเห็ดรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fungusเชื้อรา,รา [การแพทย์]
fungusเห็ดรา, คำเอกพจน์ของ fungi [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fungus Diseasesโรคเชื้อรา [การแพทย์]
Fungus, Dematiaceousเชื้อราที่มีสีดำ [การแพทย์]
Fungus, Dimorphicเชื้อราที่เปลี่ยนรูปร่างตัวเองและความเป็นอยู่ได [การแพทย์]
Fungus, Opportunisticเชื้อราฉวยโอกาส [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รา(n) fungus, See also: mold, mould, Example: จุลินทรีย์มีหลายชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ บัคเตรี รา และไวรัส เป็นต้น, Thai Definition: ชื่อเรียกพืชชั้นต่ำที่ไม่มีคลอโรฟีลล์ และลำต้น ใบ ราก ที่แท้จริง ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น 2 พวก คือ ราเมือก และราที่แท้จริง สืบพันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ เป็นพืชเบียนหรือขึ้นอยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อรา[cheūarā] (n) EN: mold ; fungus  FR: moisissure [f] ; champignon [m]
เห็ด[het] (n) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)  FR: champignon [m]
เห็ดหูหนูขาว[het hūnū khāo] (n, exp) EN: White Jelly Fungus
เห็ดรา[het rā] (n) EN: fungus ; mold  FR: moisissure [f]
รา[rā] (n) EN: fungus ; mould ; mildew  FR: moisissure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNGUS F AH1 NG G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fungus (n) fˈʌŋgəs (f uh1 ng g @ s)
funguses (n) fˈʌŋgəsɪz (f uh1 ng g @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菌类[jūn lèi, ㄐㄩㄣ ㄌㄟˋ, / ] fungus, #37,384 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] fungus; tuber, #40,457 [Add to Longdo]
菌子[jùn zi, ㄐㄩㄣˋ ㄗ˙, ] fungus [Add to Longdo]
菌界[jūn jiè, ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄝˋ, ] fungus (taxonomic kingdom); mycota [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pilz {m} | Pilze {pl}fungus | fungi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
猿の腰掛け;胡孫眼[さるのこしかけ;サルノコシカケ, sarunokoshikake ; sarunokoshikake] (n) (uk) polypore (bracket fungus, esp. of family Polyporaceae) [Add to Longdo]
肝臓茸[かんぞうたけ;カンゾウタケ, kanzoutake ; kanzoutake] (n) (uk) beefsteak fungus (Fistulina hepatica); beefsteak mushroom [Add to Longdo]
偽瓢虫[てんとうむしだまし;テントウムシダマシ, tentoumushidamashi ; tentoumushidamashi] (n) (1) (uk) handsome fungus beetle (any beetle of family Endomychidae); (2) (col) (See 二十八星瓢虫) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata) [Add to Longdo]
[きん, kin] (n) (1) (See 菌類) fungus; (2) (See 細菌) germ; bacterium; bacillus; (P) [Add to Longdo]
菌体[きんたい, kintai] (n) (1) bacterial cell; (2) fungus body [Add to Longdo]
菌類[きんるい, kinrui] (n) fungus; fungi [Add to Longdo]
酵母菌[こうぼきん, koubokin] (n) yeast fungus [Add to Longdo]
子嚢菌[しのうきん, shinoukin] (n) ascomycete; sac fungus [Add to Longdo]
種菌[たねきん;しゅきん, tanekin ; shukin] (n) mother (fungal colony used to start fermentation); starter culture; seed fungus [Add to Longdo]
真菌[しんきん, shinkin] (adj-na,n) fungus; fungi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fungus
   n 1: an organism of the kingdom Fungi lacking chlorophyll and
      feeding on organic matter; ranging from unicellular or
      multicellular organisms to spore-bearing syncytia

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top