ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fumble

F AH1 M B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fumble-, *fumble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fumble(vi) เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม, Syn. flounder, grope
fumble(vt) เงอะงะ, See also: งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม
fumble(n) ความซุ่มซ่าม, See also: ความเงอะงะ
fumble for(phrv) พยายามทำอย่างงุ่มง่าม, Syn. feel about, feel for
fumble with(phrv) ทำซุ่มซ่าม, See also: งุ่มง่าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fumble(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหา,คลำเปะปะ,ทำอย่างซุ่มซ่าม. n. การคลำ, See also: fumblingly adv. fumblingness n., Syn. bumble, grope

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fumbleShe fumbled with a piece of paper.
fumbleShe fumbled with the glasses as she brought them in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลำหา(v) fumble, See also: grope, Syn. ควาน, งม, ควานหา, งมหา, Example: แม่ค้ากับลูกค้าช่วยกันคลำหาเศษเหรียญใต้แผงกันวุ่นวาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลำ[khlam] (v) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle  FR: tâtonner ; tâter
คลำหา[khlam hā] (v, exp) EN: fumble ; grope  FR: chercher à tâtons
คลำหาลูกกุญแจในกระเป๋า[khlam hā lūk kunjaē nai krapao] (xp) EN: fumble in one's pocket for the key  FR: chercher les clés dans sa poche
ลูบ[lūp] (v) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress  FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[lūpkhlam] (v) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle  FR: câliner ; cajoler
งม[ngom] (v) EN: dive for ; fish for ; fumble ; grope  FR: plonger pour ; chercher à tâtons
งมหา[ngom hā] (v, exp) EN: fumble ; fish

CMU English Pronouncing Dictionary
FUMBLE F AH1 M B AH0 L
FUMBLED F AH1 M B AH0 L D
FUMBLES F AH1 M B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fumble (v) fˈʌmbl (f uh1 m b l)
fumbled (v) fˈʌmbld (f uh1 m b l d)
fumbler (n) fˈʌmblər (f uh1 m b l @ r)
fumbles (v) fˈʌmblz (f uh1 m b l z)
fumblers (n) fˈʌmbləz (f uh1 m b l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up [Add to Longdo]
ハンブル[hanburu] (adj-f) (1) humble; (n,vs) (2) (See ファンブル) fumble [Add to Longdo]
ファンブル[fanburu] (n,vs) fumble [Add to Longdo]
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P) [Add to Longdo]
探り回る[さぐりまわる, sagurimawaru] (v5r) to grope for; to fumble [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) [Add to Longdo]
落球[らっきゅう, rakkyuu] (n,vs) failing to catch a ball; fumble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fumble
   n 1: (sports) dropping the ball [syn: {fumble}, {muff}]
   v 1: feel about uncertainly or blindly; "She groped for her
      glasses in the darkness of the bedroom" [syn: {grope},
      {fumble}]
   2: make one's way clumsily or blindly; "He fumbled towards the
     door" [syn: {fumble}, {blunder}]
   3: handle clumsily
   4: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and we
     had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
     passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
     {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
     {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle}, {fluff},
     {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up}, {bobble},
     {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up}, {fuck up}]
   5: drop or juggle or fail to play cleanly a grounder; "fumble a
     grounder"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top