ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fulfill

F UH0 L F IH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fulfill-, *fulfill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fulfill(vt) สมหวัง, See also: สำเร็จ, สมดังตั้งใจ, สมประสงค์
fulfill(vt) กระทำการ (ตามคำสั่ง), Syn. carry out, execute, implement, Ant. disregard, ignore, neglect
fulfillment(n) การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์, Syn. contentment, gratification, satisfaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fulfill(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler, fulfiller n., Syn. effect
fulfillmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fulfillmentความสมปรารถนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fulfillCan he fulfill his dream?
fulfillDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
fulfillEnjoyable and fulfilling.
fulfillFor that reason it's always held in a fresh atmosphere, and this time too it was a fulfilling day.
fulfillHe fulfilled the functions of a statesman.
fulfillHis life is perfectly fulfilled.
fulfillHis mother's prophecy that he would be a great musician was later fulfilled.
fulfillHis prophecy was fulfilled.
fulfillI tried to fulfill my duty.
fulfillI've steeled myself to face a certain amount of sacrifice, effort and hardship if that's what it takes to fulfill my dream.
fulfillI was determined to fulfill my duties at any cost.
fulfillJust getting one-to-one guidance was enough to make it an extremely fulfilling practise session.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เติมเต็ม(v) fulfill, See also: complete, Example: ความอบอุ่นได้ไหลหลั่งมาเติมเต็มในหัวใจเขาแล้ว, Thai Definition: เพิ่มให้เต็ม
สมหมาย(v) have one's wish fulfilled/gratified, See also: fulfill one's desire, Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก, Example: งานคราวนี้คงจะทำให้เขาสมหมายได้
หนำใจ(v) satisfy, See also: fulfill, Syn. พอใจ, สาแก่ใจ, สมใจ, Example: เขาทานอาหารคาวจนหนำใจแล้วจึงเปลี่ยนไปทานของหวานต่อ, Thai Definition: มากจนพอใจ
บำเพ็ญ(v) fulfill, Example: ท่านได้บำเพ็ญบุญญาบารมีไว้มาก จนนักการเมืองจำนวนหนึ่งต้องสยบแก่ท่าน, Thai Definition: ทำให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน
แก้บน(v) fulfill one's vow, See also: make a votive offering, redeem a vow to a god, Syn. ใช้บน, Example: เธอแก้บนพระพรหมด้วยไข่ต้ม100ฟอง, Thai Definition: เซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตนได้บนบานไว้
ความสมหวัง(n) fulfillment, See also: gratification, satisfaction, Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ, Ant. ความผิดหวัง, Example: ชีวิตเขามีแต่ความสมหวังในทุกเรื่อง
สาสมใจ(v) satisfy, See also: fulfill, please, Syn. สาใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ สาสมใจคุณหรือยัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[banlu paomāi] (v, exp) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill  FR: réussir ; atteindre un objectif

CMU English Pronouncing Dictionary
FULFILL F UH0 L F IH1 L
FULFILLS F UH0 L F IH1 L Z
FULFILLED F UH0 L F IH1 L D
FULFILLING F UH0 L F IH1 L IH0 NG
FULFILLMENT F UH0 L F IH1 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fulfilled (v) fˈulfˈɪld (f u1 l f i1 l d)
fulfilling (v) fˈulfˈɪlɪŋ (f u1 l f i1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] fulfill (a promise); tread; walk, #37,425 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) [Add to Longdo]
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P) [Add to Longdo]
願望充足[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment [Add to Longdo]
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream [Add to Longdo]
仕遂げる;為遂げる[しとげる, shitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill [Add to Longdo]
自己実現[じこじつげん, jikojitsugen] (n,vs) self-actualization; self-fulfillment; self-realization [Add to Longdo]
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment [Add to Longdo]
成し遂げる(P);為し遂げる[なしとげる, nashitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fulfill
   v 1: put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of
      the people"; "He actioned the operation" [syn: {carry
      through}, {accomplish}, {execute}, {carry out}, {action},
      {fulfill}, {fulfil}]
   2: meet the requirements or expectations of [syn: {satisfy},
     {fulfill}, {fulfil}, {live up to}] [ant: {fall short of}]
   3: fill or meet a want or need [syn: {meet}, {satisfy}, {fill},
     {fulfill}, {fulfil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top