ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frustrate

F R AH1 S T R EY2 T   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frustrate-, *frustrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frustrate[VT] ทำให้ท้อแท้, See also: ทำให้โกรธ, ทำให้ผิดหวัง, ทำให้หมดความอดทน, Syn. discourag, exasperate, weary
frustrated[ADJ] ท้อแท้, See also: ท้อถอย, ผิดหวัง, ไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. disappointed, unfulfilled, unsatisfied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frustratevi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นไม่ได้ผล,กลายเป็นไม่สมหวัง., See also: frustrater n. frustrative adj., Syn. fail
frustratedadj. ผิดหวัง,ท้อแท้ใจมาก,ข้อข้องใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frustrated Behaviorพฤติกรรมแสดงความคับข้องใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm frustrated.- ผมเข้าใจ The Wheels on the Bus... (2012)
You know to what we're driven by frustrated desireคุณรู้ให้สิ่งที่เรา'ถูก driven by ผิดหวังปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You are so immature. I'm sorry Jesse, I'm just frustrated.ทำไมทำแบบนี้ฮ่ะ ไปเองเลยไป Full House (1987)
Feeling frustrated, Kaneda?หมดท่าแล้วหล่ะสิ, คาเนดะ? Akira (1988)
- So, are you frustrated?- หนูท้อแท้หรือลูก As Good as It Gets (1997)
I don't need another boring sermon from some frustrated glorified tour guide.ไม่อยากจะให้ไกด์ทัวร์ชื่อดัง ประสาทเสียมาเทศนาหรอกนะ Seven Years in Tibet (1997)
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม American History X (1998)
He sent Derek to the kids, to the frustrated ones... the ones who were sick of getting their asses kicked... by black and Mexican gangs.เขาพาเดเร็ค ไปหาเด็กพวกนั้น / พาไปหาเด็กคนหนึ่งที่กำลังหมดท่า... . เด็กคนนั้นหวาดกลัว/กับการโดนเตะก้น... American History X (1998)
I see. You think you're the only one who's sexually frustrated.รู้แล้ว คุณคิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องเซ็กส์คนเดียวล่ะสิ American Beauty (1999)
When you're frustrated you say, "piece of shit."ถ้าคุณหงุดหงิดต้องพูดว่า"ไอ้ห่วยแตก" Bicentennial Man (1999)
- Frustrated, Diego?- ผิดหวังเหรอ, ดิอาโก้? Ice Age (2002)
However, I was again frustrated by failure.อย่างไรก็ตาม ผมก็ล้มเหลวอีกครั้ง The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frustrateHer constant complaints frustrated him deeply.
frustrateIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
frustrateIllness frustrated his plans for the trip.
frustrateThe bad weather frustrated our plans.
frustrateThe work of art, I decided, was the final product of human activity, and the final justification for all the misery, the endless toil and the frustrated strivings of humanity.
frustrateYou are frustrated with your work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับข้องใจ[V] frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
อึดอัด[V] frustrate, See also: feel uncomfortable, be not satisfied, Syn. ลำบากใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, คับอกคับใจ, Example: ผมรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่พบเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึดอัดใจ[v.] (eut-atjai) EN: frustrate   
คับข้องใจ[v. exp.] (khapkhøngjai) EN: frustrate ; feel constraint   
ผิดคาด[v.] (phitkhāt) EN: be disappointed ; be frustrated ; disappoint ; be unexpected   
แหย[adj.] (yaē) EN: frustrated   FR: penaud ; confus

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUSTRATE    F R AH1 S T R EY2 T
FRUSTRATED    F R AH1 S T R EY2 T AH0 D
FRUSTRATES    F R AH1 S T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frustrate    (v) frˈʌstrˈɛɪt (f r uh1 s t r ei1 t)
frustrated    (v) frˈʌstrˈɛɪtɪd (f r uh1 s t r ei1 t i d)
frustrates    (v) frˈʌstrˈɛɪts (f r uh1 s t r ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of [Add to Longdo]
隔靴掻痒[かっかそうよう, kakkasouyou] (n) being frustrated because something is not quite as hoped (just as one cannot scratch an itch from outside a shoe); having an itch that one cannot scratch [Add to Longdo]
破ける[やぶける, yabukeru] (v1,vi) to get torn; to wear out; to be frustrated; to break [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frustrate
   v 1: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of;
      "What ultimately frustrated every challenger was Ruth's
      amazing September surge"; "foil your opponent" [syn:
      {thwart}, {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross},
      {frustrate}, {baffle}, {bilk}]
   2: treat cruelly; "The children tormented the stuttering
     teacher" [syn: {torment}, {rag}, {bedevil}, {crucify}, {dun},
     {frustrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top