ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fruitfully

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruitfully-, *fruitfully*, fruitful
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruitfully (a) frˈuːtfəliː (f r uu1 t f @ l ii)
fruitful (j) frˈuːtfəl (f r uu1 t f @ l)
unfruitful (j) ˈʌnfrˈuːtfəl (uh1 n f r uu1 t f @ l)
fruitfulness (n) frˈuːtfəlnəs (f r uu1 t f @ l n @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fruitful(adj) ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์, See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย, Syn. boundtiful, fructuous, prolific
unfruitful(adj) ซึ่งไม่ได้ผล, Syn. barren, fruitless, infertile, unprofitable
unfruitfulness(n) การไม่ได้ผล, Syn. barrenness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruitful(ฟรูท'ฟูล) adj. มีผลมาก,อุดมสมบูรณ์,มีกำไร., See also: fruitfully adv. fruitfulness n., Syn. prolific
unfruitful(อันฟรุท'ฟูล) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้กำไร,ไม่มีบุตร,ไม่ได้ผล

English-Thai: Nontri Dictionary
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fruitfulTheir stay in Germany for a year was very fruitful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุดม(n) fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
ได้ผลสำเร็จ(v) succeed, See also: work, be successful, be fruitful, Syn. สำเร็จ, ทำสำเร็จ, Ant. ไม่เป็นผล, ไม่สำเร็จ, Example: แผนการนี้ได้ผลสำเร็จตามที่พวกเราคิดไว้แต่แรก, Thai Definition: สามารถทำสิ่งที่ปรารถนาไว้ลุล่วงไปได้ด้วยดี, ได้ผลสมประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้
เป็นผล(v) succeed, See also: work, be successful, be fruitful, Syn. สำเร็จ, ทำสำเร็จ, ได้ผลสำเร็จ, ได้ผล, Ant. ไม่เป็นผล, ไม่สำเร็จ, Example: งานครั้งนี้เป็นผลได้ก็เพราะความสามารถของประชาสัมพันธ์
หมัน(adj) sterile, See also: infecund, unfruitful, Thai Definition: ไม่มีลูก, ไม่มีผล
ดก(adj) plentiful, See also: fruitful, plentiful, Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, บริบูรณ์, Example: การเลือกพันธุ์หญ้า ควรเลือกหญ้าต้นเล็ก ใบดก เพื่อสะดวกต่อการผึ่งแดดไล่ความชื้น, Thai Definition: มาก, มากกว่าปกติ, (มักใช้แก่สิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ)
ออกผล(v) bear fruit, See also: produce fruit, be fruitful, Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล, ให้ผล, Example: ต้นเชอรี่หลังบ้านกำลังออกผลเต็มต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ผลสำเร็จ[dāi phonsamret] (v, exp) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ให้ผลดี[hai phon dī] (v, exp) EN: be fruitful ; be bebeficial
เป็นผล[pen phon] (v) EN: succeed ; work ; be successfu ; be fruitful ; result  FR: réussir

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUITFUL F R UW1 T F AH0 L
SELF-FRUITFUL S EH1 L F F R UW1 T F AH0 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨好[tǎo hǎo, ㄊㄠˇ ㄏㄠˇ, / ] to get the desired outcome; to win favor by fawning on sb; to curry favor with; a fruitful outcome to reward one's labor, #12,914 [Add to Longdo]
卓有成效[zhuó yǒu chéng xiào, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, ] highly effective; fruitful, #22,399 [Add to Longdo]
产量多[chǎn liàng duō, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨㄛ, / ] fruitful [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
豊年[ほうねん, hounen] TH: ปีที่พืชพันธุ์ออกดอกออกผลสมบูรณ์  EN: fruitful year

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fruchtbarkeit {f}fruitfulness [Add to Longdo]
Unfruchtbarkeit {f}unfruitfulness [Add to Longdo]
ergiebig {adv}fruitfully [Add to Longdo]
fruchtbarfruitful [Add to Longdo]
unfruchtbarunfruitful [Add to Longdo]
unfruchtbar {adv}unfruitfully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
甲斐がある;甲斐が有る[かいがある, kaigaaru] (exp) effective; fruitful; worthwhile; worth [Add to Longdo]
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful [Add to Longdo]
実り多い[みのりおおい, minoriooi] (adj-i) fruitful; successful [Add to Longdo]
出木年[できどし, dekidoshi] (n) fruitful year [Add to Longdo]
生めよ殖えよ地に満てよ[うめよふえよちにみてよ, umeyofueyochinimiteyo] (exp) (id) Be fruitful, and multiply, and replenish the earth [Add to Longdo]
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive [Add to Longdo]
不生産的[ふせいさんてき, fuseisanteki] (adj-na) unproductive; unfruitful [Add to Longdo]
豊年[ほうねん, hounen] (n) fruitful year; (P) [Add to Longdo]
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness [Add to Longdo]
豊饒[ほうじょう, houjou] (adj-na,n) fertility; fruitfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fruitfully
   adv 1: in a productive way; "they worked together productively
       for two years" [syn: {productively}, {fruitfully},
       {profitably}] [ant: {fruitlessly}, {unproductively},
       {unprofitably}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top