ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frontier

F R AH0 N T IH1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frontier-, *frontier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frontier(n) ชายแดน, See also: พรมแดน, เขตแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, Syn. border, borderline, boundary
frontier(n) ขอบเขตของความรู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary

English-Thai: Nontri Dictionary
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
frontiersman(n) คนที่อยู่ตามชายแดน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frontierแนวพรมแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontierเขตแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontier point; boundary pointจุดขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontier and pioneer lifeชีวิตนักบุกเบิก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frontier post(n) ที่ทำการพรมแดน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frontierMany families went to make a new life on the frontier.
frontierMany families went west to make a new life on the frontier.
frontierThe soldiers headed for the frontier with caution.
frontierThe soldiers proceeded to the frontier with caution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตชด.(n) frontier policeman, Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
เขตแดน(n) border, See also: frontier, boundary, Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต, Example: เส้นแบ่งแขตแดนระหว่างไทย-ลาวคือแม่น้ำโขง, Count Unit: เขต, Thai Definition: พื้นที่ในขอบเขตที่กำหนด
พรมแดน(n) frontier, See also: border, boundary line, Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต, Example: ทิวเขาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว, Thai Definition: ขีดขั้นเขตแดน, แดนต่อแดน, Notes: (เขมร)
ประโคน(n) boundary-post, See also: frontier-post, Count Unit: ต้น, Thai Definition: เสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดน
ชายแดน(n) frontier, See also: border, boundary, Example: ชาวสตูลเข้าไปทำงานในมาเลเซียเพราะชายแดนติดต่อกัน การเดินทางไปมาสะดวก, Thai Definition: บริเวณเขตแดน หรือพื้นที่ที่อยู่สุดเขตแดนของประเทศ ซึ่งอาจจะมีพรมแดนติดกับประเทศอื่น
เขตพรมแดน(n) borderland, See also: frontier, Syn. เขตแดน, อาณาเขต, Example: ถึงแม้จะมีการแบ่งเขตพรมแดนตามกฎหมาย แต่ทั้งสองประเทศก็ยังคงมีข้อพิพาทกันเนืองๆ, Thai Definition: พื้นที่ที่กำหนดขีดคั่นไว้, เส้นแบ่งพื้นที่ระหว่าง 2 ประเทศ
เมืองด่าน(n) frontier, See also: border town, Syn. เมืองหน้าด่าน, เมืองชายแดน, Example: ลพบุรีเดิมมีฐานะเป็นเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อเมืองอินทร์บุรี โดยเป็นเมืองด่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
ชายแดน[chāidaēn] (n) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland  FR: frontière [f]
ด่าน[dān] (n) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost  FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ข้ามแดน[khām daēn] (v, exp) EN: cross the frontier  FR: passer la frontière ; traverser la frontière
ข้ามเขต[khām khēt] (v, exp) EN: cross the frontier
ขโมยข้ามพรมแดน[khamōi khām phromdaēn] (xp) EN: cross the border illegally  FR: franchir la frontière illégalement
ข้ามถิ่น[khām thin] (v, exp) EN: cross the frontier
เขต[khēt] (n) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds  FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
เขตแดน[khētdaēn] (n) EN: frontier ; border ; boundary  FR: frontière [f]
เขตพรมแดน[khēt phromdaēn] (n, exp) EN: borderland ; frontier  FR: zone frontalière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRONTIER F R AH0 N T IH1 R
FRONTIERE F R AA0 N T Y EH1 R
FRONTIERS F R AH0 N T IH1 R Z
FRONTIER'S F R AH0 N T IH1 R Z
FRONTIERES F R AA0 N T Y EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frontier (n) frˈʌntɪəʳr (f r uh1 n t i@ r)
frontiers (n) frˈʌntɪəʳz (f r uh1 n t i@ z)
frontiersman (n) frˈʌntɪəʳzmən (f r uh1 n t i@ z m @ n)
frontiersmen (n) frˈʌntɪəʳzmən (f r uh1 n t i@ z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边境[biān jìng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] frontier; border, #7,203 [Add to Longdo]
边防[biān fáng, ㄅㄧㄢ ㄈㄤˊ, / ] frontier defense, #11,673 [Add to Longdo]
边塞[biān sài, ㄅㄧㄢ ㄙㄞˋ, / ] frontier fortress, #49,733 [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] frontier, #91,993 [Add to Longdo]
边寨[biān zhài, ㄅㄧㄢ ㄓㄞˋ, / ] frontier stockade, #124,016 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenze {f} (eines Landes) | Grenzen {pl}frontier | frontiers [Add to Longdo]
Grenzgänger {m}frontier commuter [Add to Longdo]
Grenzschutz {m}frontier protection [Add to Longdo]
Grenzschutz {m}; Grenzpolizei {f}frontier police [Add to Longdo]
Grenzstadt {f}frontier town [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
サガフロ[sagafuro] (n) (abbr) Saga Frontier (game) [Add to Longdo]
ニューフロンティア[nyu-furonteia] (n) new frontier [Add to Longdo]
フロンティア[furonteia] (n) frontier; (P) [Add to Longdo]
フロンティアスピリット[furonteiasupiritto] (n) frontier spirit [Add to Longdo]
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory [Add to Longdo]
開拓精神[かいたくせいしん, kaitakuseishin] (n) frontier spirit [Add to Longdo]
国境を固める[こっきょうをかためる, kokkyouwokatameru] (exp,v1) to fortify the frontier [Add to Longdo]
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district [Add to Longdo]
新進党[しんしんとう, shinshintou] (n) New Frontier Party (defunct Japanese political party); NFP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frontier
   n 1: a wilderness at the edge of a settled area of a country;
      "the individualism of the frontier in Andrew Jackson's day"
   2: an international boundary or the area (often fortified)
     immediately inside the boundary
   3: an undeveloped field of study; a topic inviting research and
     development; "he worked at the frontier of brain science"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top