ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frigid

F R IH1 JH AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frigid-, *frigid*, frigi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frigid(adj) ไร้อารมณ์ทางเพศ
frigid(adj) เย็นชา, See also: ไร้ไมตรี
frigid(adj) ซึ่งหนาวจัด, See also: เย็นจัด, เย็นจนจะเป็นน้ำแข็ง, Syn. freezing, frozen, icy, Ant. hot, scorching, torrid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity, frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff, cold, frosty, dull, lifeless, cold-hearted, Ant. melting, warm
frigidaire(ฟริจ'จิแดร์) n. ตู้เย็นไฟฟ้า
frigidariumn. ห้องที่มีอ่างอาบน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frigidityภาวะกามตายด้าน (หญิง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frigidityกามตายด้านในหญิง,กามตายด้านในผู้หญิง,อาการกามตายด้าน,การไม่มีกำหนัด,ภาวะเย็นชาทางกามารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
Except when I dress up as a frigid bitch...เว้นแต่ว่า ถ้าฉันแต่งตัวเป็นพวกแม่สาวกามตายด้าน Legally Blonde (2001)
Frigid in here, as well. Wow.ในนี้ก็เย็น(ชา) เหมือนกัน ว้าว Chuck Versus the Anniversary (2010)
He always said you were such a frigid little girl.เห็นเขาพูดอยู่เสมอ ว่าเธอก็แค่เด็กน้อยไม่ได้ความ Black Swan (2010)
Frigid winter landscapes.ทิวทัศน์ฤดูหนาว ฤดูร้อนที่เขียวชอุ่ม Always in Control (2011)
On frigid Titan, they're liquid.เมื่อวันที่หนาวไททัน พวกเขากำลังของเหลว Some of the Things That Molecules Do (2014)
In the frigid peaks of the tallest mountains, in the cauldrons of erupting volcanoes, and in the deep ocean vents at the bottom of the sea.ในหม้อของภูเขาไฟปะทุ, และในทะเลลึกระบาย ที่ด้านล่างของทะเล ทาดีเกรดs จะยากดังนั้น Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Years of frigid cold alternating with millennia of stifling heat battered a dwindling population of plants and animals.สลับกับพันปีของร้อนอบอ้าว ซึ้งประชากรลดน้อยลง ของพืชและสัตว์ พวกเขาไม่มีโอกาส The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frigidI'm afraid I'm frigid.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหนาว[khwām nāo] (n) EN: coldness  FR: froid [m] ; froideur [f] (vx) ; frigidité [f] (vx) ; froidure [f] (vx - litt.)
หนาว[nāo] (adj) EN: cold ; cool ; frigid ; gelid ; frozen  FR: froid ; glacial ; il fait froid
ตู้เย็น[tūyen] (n) EN: fridge ; refrigerator  FR: réfrigérateur [m] ; frigo [m] (fam.) ; frigidaire [m] ; chambre frigorifique [f]
เยือก[yeūak] (adj) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid  FR: glacial ; hivernal

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIGID F R IH1 JH AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frigid (j) frˈɪʤɪd (f r i1 jh i d)
frigidly (a) frˈɪʤɪdliː (f r i1 jh i d l ii)
frigidity (n) frˈɪʤˈɪdɪtiː (f r i1 jh i1 d i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性冷感[xìng lěng gǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄥˇ ㄍㄢˇ, ] frigidity (lack of libido) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frigidität {f}; Gefühlskälte {f}frigidity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリジディティー[furijideitei-] (n) frigidity [Add to Longdo]
寒帯[かんたい, kantai] (n) frigid zone or belt [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
不感症[ふかんしょう, fukanshou] (n) sexual frigidity [Add to Longdo]
冷ややかさ[ひややかさ, hiyayakasa] (n) coldness; frigidity; indifference [Add to Longdo]
凛;凜[りん, rin] (adj-t,adv-to) (1) cold; frigid; bracing; (2) dignified [Add to Longdo]
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frigid
   adj 1: sexually unresponsive; "was cold to his advances"; "a
       frigid woman" [syn: {cold}, {frigid}]
   2: extremely cold; "an arctic climate"; "a frigid day"; "gelid
     waters of the North Atlantic"; "glacial winds"; "icy hands";
     "polar weather" [syn: {arctic}, {frigid}, {gelid}, {glacial},
     {icy}, {polar}]
   3: devoid of warmth and cordiality; expressive of unfriendliness
     or disdain; "a frigid greeting"; "got a frosty reception"; "a
     frozen look on their faces"; "a glacial handshake"; "icy
     stare"; "wintry smile" [syn: {frigid}, {frosty}, {frozen},
     {glacial}, {icy}, {wintry}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top