ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

friendship

F R EH1 N D SH IH0 P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friendship-, *friendship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friendship(n) มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendshipA foolish misunderstanding severed their long friendship.
friendshipA hedge between keeps friendship green.
friendshipBy degrees the friendship between him and her grew into love.
friendshipBy degrees their friendship grew into love.
friendshipEven good friends should make an effort to keep up their friendship.
friendshipEven your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.
friendshipFinally, their friendship broke up, and the close relationship has gone.
friendshipFriendship bound them together.
friendshipFriendship consists of mutual understanding.
friendshipFriendship is a plant which must be often watered.
friendshipFriendship is as precious as anything else.
friendshipFriendship is more precious than anything else.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมตรี(n) friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
มิตรภาพ(n) friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai Definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ไมตรี(n) friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
สัมพันธไมตรี(n) friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai Definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
สันถวไมตรี(n) friendship, See also: good will, Syn. ไมตรีจิตร, มิตรภาพ, Example: ประเทศไทยกับจีนมีสันถวไมตรีต่อกันมาช้านาน ยากที่จะตัดขาดจากกัน, Thai Definition: ความเป็นมิตรสนิทสนมกัน
ความเป็นเพื่อน(n) friendship, See also: amiability, Syn. ความเป็นมิตร, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ความเป็นเพื่อนนั้นยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์แบบอื่น
ความเป็นมิตร(n) friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [f]
ไมตรี[maitrī] (n) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness  FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มิตรภาพ[mittraphāp] (n) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship  FR: amitié [f]
สัมพันธไมตรี[samphanthamaitrī] (n) EN: friendly relations ; friendship  FR: relation amicale [f]
สันถวไมตรี[santhawamaitrī] (n) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship
สะพานมิตรภาพ[Saphān Mittraphāp] (n, prop) EN: Friendship Bridge  FR: pont de l'Amitié [m]
ส่งเสริมมิตรภาพ[songsoēm mittraphāp] (v, exp) EN: improve frienship ; promote friendship
ตัดไมตรี[tat maitrī] (v, exp) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged  FR: se brouiller
ตัดรอน[tatrøn] (v) EN: break off a friendship ; stop seeing one another   FR: arrêter toute relation
ถือวิสาสะ[theū wisāsa] (v, exp) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture  FR: prendre la liberté de

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIENDSHIP F R EH1 N D SH IH0 P
FRIENDSHIPS F R EH1 N D SH IH0 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friendship (n) frˈɛndʃɪp (f r e1 n d sh i p)
friendships (n) frˈɛndʃɪps (f r e1 n d sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情谊[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ, / ] friendship; camaraderie, #16,532 [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, ] friendship; emotional relations between people, #19,795 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] friendship, #32,520 [Add to Longdo]
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, ] friendship [Add to Longdo]
年友[nián yǒu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ, ] friendship of people in same year; one's contemporaries [Add to Longdo]
年谊[nián yì, ㄋㄧㄢˊ ㄧˋ, / ] friendship between classmates; one's contemporaries [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freundschaft {f} | Freundschaften {pl}friendship | friendships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレンドシップ[furendoshippu] (n) friendship [Add to Longdo]
音物;引物[いんもつ(音物);いんぶつ, inmotsu ( oto mono ); inbutsu] (n) present (to build up a "friendship" with someone); bribe [Add to Longdo]
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship [Add to Longdo]
義理合い[ぎりあい, giriai] (n) social relationship; friendship [Add to Longdo]
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy [Add to Longdo]
旧誼[きゅうぎ, kyuugi] (n) old friendship [Add to Longdo]
旧交;旧好[きゅうこう, kyuukou] (n) old friendship [Add to Longdo]
旧交を温める[きゅうこうをあたためる, kyuukouwoatatameru] (exp,v1) to renew old friendship [Add to Longdo]
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc. [Add to Longdo]
旧知[きゅうち, kyuuchi] (n) old friend; old friendship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  friendship
      n 1: the state of being friends (or friendly) [syn:
           {friendship}, {friendly relationship}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top