ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

friendly

F R EH1 N D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friendly-, *friendly*, friend
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friendly(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
friendly(adv) อย่างเป็นมิตร, See also: อย่างเป็นกันเอง, อย่างเพื่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful, kind
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable, cold, chilly
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
friendly societyสมาคมสงเคราะห์สมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friendly suitคดีความฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendly visitingการเยี่ยมบ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendlyA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
friendlyA horse is a friendly animal.
friendlyAll the students in my class are friendly.
friendlyAmericans are very friendly people.
friendlyAt one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.
friendlyDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
friendlyEveryone is friendly to her.
friendlyEveryone was friendly to the new girl.
friendlyHe cloaked his evil intentions with his friendly behavior.
friendlyHe established a friendly relationship with the natives.
friendlyHe gave me a piece of friendly advice.
friendlyHe has a friendly nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิตรจิตมิตรใจ(n) friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai Definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
สัมพันธไมตรี(n) friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai Definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
พระราชไมตรี(n) friendly relations, See also: diplomatic relations, Example: เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มีพระราชไมตรีตอบรับคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศของไทย, Thai Definition: ความเป็นเพื่อน, ความหวังดีต่อกัน, Notes: (ราชา)
สนิทสนม(adv) informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. คุ้นเคย, สนิท, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางสนิทสนมกับทุกคน, Thai Definition: ชอบพอ, คุ้นเคยกันดี, เข้ากันได้ดี
เป็นกันเอง(adv) informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางให้เป็นกันเองกับทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญไม่รับ[bøkbun mai rap] (adj) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful
ดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เจริญทางพระราชไมตรี[jaroēn thāng phrarātchamaitrī] (v, exp) EN: cultivate friendly relations
การแข่งขันเพื่อมิตรภาพ[kān khaengkhan pheūa mittraphāp] (n, exp) EN: friendly match  FR: rencontre amicale [f]
กินเส้น[kin sen] (v, exp) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis
ไม่ถือตัว[mai theūtūa] (adj) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible
ไมตรี[maitrī] (n) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness  FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มิตรจิตมิตรใจ[mittrajit-mittrajai] (n) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy  FR: sympathie [f]
น้ำใจเพื่อน[nāmjai pheūoen] (n, exp) EN: friendly feeling
ง่ายต่อการใช้[ngāi tø kān chai] (adj) EN: user-friendly

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIENDLY F R EH1 N D L IY0
FRIENDLY'S F R EH1 N D L IY0 Z
FRIENDLY'S F R EH1 N L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friendly (j) frˈɛndliː (f r e1 n d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, ] friendly (relations), #3,168 [Add to Longdo]
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] friendly feelings; friendship, #5,982 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] friendly, #15,367 [Add to Longdo]
友善[yǒu shàn, ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ, ] friendly, #19,034 [Add to Longdo]
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, / ] friendly affection; fraternal love, #19,528 [Add to Longdo]
和气[hé qi, ㄏㄜˊ ㄑㄧ˙, / ] friendly; polite; amiable, #23,858 [Add to Longdo]
友邦[yǒu bāng, ㄧㄡˇ ㄅㄤ, ] friendly state; ally, #26,681 [Add to Longdo]
友军[yǒu jūn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄣ, / ] friendly forces; allies, #50,284 [Add to Longdo]
[ǎi, ㄞˇ, / ] friendly, #50,556 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] friendly; harmonious, #989,121 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freundschaftsspiel {n}friendly game [Add to Longdo]
freundlich {adj} | freundlicher | am freundlichstenfriendly | friendlier | friendliest [Add to Longdo]
Purpurschultertaube {f} [ornith.]Friendly Quail Dove [Add to Longdo]
Graubauch-Fächerschwanz {m} [ornith.]Friendly Fantail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくい[sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
つれない[tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
エコファーマー[ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
グリーン[guri-n] (adj-na,n) green; environmentally friendly; (P) [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei [Add to Longdo]
フレンドリー(P);フレンドリ(P)[furendori-(P); furendori (P)] (adj-na) friendly; (P) [Add to Longdo]
ユーザーフレンドリ[yu-za-furendori] (n) {comp} user-friendly [Add to Longdo]
ユーザーフレンドリー[yu-za-furendori-] (n) user-friendly [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[yu-zafurendori] (n) {comp} user-friendly [Add to Longdo]
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 friendly
   adj 1: characteristic of or befitting a friend; "friendly
       advice"; "a friendly neighborhood"; "the only friendly
       person here"; "a friendly host and hostess" [ant:
       {unfriendly}]
   2: inclined to help or support; not antagonistic or hostile; "a
     government friendly to our interests"; "an amicable
     agreement" [syn: {friendly}, {favorable}, {well-disposed}]
   3: easy to understand or use; "user-friendly computers"; "a
     consumer-friendly policy"; "a reader-friendly novel" [ant:
     {unfriendly}]
   4: of or belonging to your own country's forces or those of an
     ally; "in friendly territory"; "he was accidentally killed by
     friendly fire" [ant: {hostile}]
   n 1: troops belonging to or allied with your own military
      forces; "friendlies came to their rescue" [ant: {hostile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top