ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fret

F R EH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fret-, *fret*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fret(vi) กลัดกลุ้ม, See also: กังวลใจ, เป็นทุกข์
fret(vt) ทำให้กลัดกลุ้ม, See also: ทำให้กังวลใจ, ทำให้เป็นทุกข์, Syn. bother, trouble, worry, Ant. calm, comfort, console
fret(vi) กัดกร่อน, See also: ผุ, สึกกร่อน
fret(vt) ทำให้กัดกร่อน, See also: ทำให้ผุ, ทำให้สึกกร่อน
fret(n) ลายสลัก, See also: ลายตาข่าย, ลายประแจจีน
fret(vt) ประดับด้วยลายสลัก, See also: ประดับด้วยลายตาข่าย, ประดับด้วยลายประแจจีน
fret on(phrv) ทำให้กัดกร่อน, See also: ทำให้สึกกร่อน, Syn. fret into, fret upon
fretful(adj) ซึ่งหงุดหงิด, See also: ซึ่งหัวเสีย, ซึ่งกลัดกลุ้ม, Syn. agitated, anxious, worried, Ant. calm, patient, serene
fret into(phrv) ทำให้กัดกร่อน, See also: ทำให้สึกกร่อน, Syn. fret on, fret upon
fret over(phrv) วิตกกังวล, See also: เป็นทุกข็เรื่อง, ไม่อดทนต่อเรื่อง, Syn. fret about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fret(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n. (ความ) (ทำให้) รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพื่อมเป็นระลอกน้ำ,ลายประแจจีน,ลายสลัก,ลายตาข่าย, Syn. irritate, chafe, vex, Ant. please, delight
fret sawn. เลื่อยการผีมือ
fretful(เฟรท'ฟูล) adj. หงุดหงิดใจ,ขี้หงุดหงิด,หัวเสีย,ชอบรบกวน., See also: fretful ly adv. fretfulness n., Syn. sulky, fretsome
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
fretworkn. สิ่งประดับ ด้วยลายสลักลวดลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fret(vi) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,กลุ้ม,หัวเสีย,เสียใจ
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
fretwork(n) สิ่งแกะสลัก,ไม้แกะสลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fretลายประแจ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fretworkงานไม้ฉลุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fretJigsaw refers to a fret saw - that's how the name's origin was derived.
fretThat child is always fretting.
fretYou need not fret over such trifles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัดๆ(adv) fretfully, Syn. พล่านพล่าน, Example: เด็กบางคนเมื่อไม่ได้รับการสนองในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็จะลงไปนอนดิ้นปัดๆ ที่พื้นด้วยความไม่พอใจ, Thai Definition: อาการที่โกรธกระฟัดกระเฟียด, อาการที่ดิ้นพราดๆ อย่างปลาที่ถูกตี
ฉลุ(v) perforate, See also: fret, carve, engrave, Syn. ปรุ, Example: ช่างไม้จะฉลุไม้ให้เป็นลวดลายต่างๆ, Thai Definition: ทำให้เป็นรูๆ มีลวดลายต่างๆ
ประแจจีน(n) Chinese decorative design, See also: fret design consisting of intersecting bars, Example: ลายนี้เรียกว่าลายประแจจีน, Count Unit: ลาย, Thai Definition: ชื่อลายแบบจีนชนิดหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมหักมุมไขว้กัน
กร่อน(v) erode, See also: fret, corrode, wear down, be worn away, Syn. สึกกร่อน, ผุกร่อน, Example: ลานหินกว้างริมผาที่มีลักษณะเป็นปุ่มปมไล่เรียงอยู่เต็มพื้นที่เป็นผลจากการกร่อนทางเคมีและฟิสิกส์, Thai Definition: ค่อยๆ สึกหรอไปทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิวะ[biwa] (n) EN: biwa  FR: biwa [m] ; luth à frettes [m]
เช่าเหมา[chaomao] (v) EN: charter  FR: louer ; affréter
ดุกดิก[dukdik] (v) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly  FR: frétiller ; remuer
หีบ[hīp] (n) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk  FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบเล็ก[hīp lek] (n, exp) FR: coffret [m]
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret
การขนส่งทางอากาศ[kān khonsong thāng ākāt] (n, exp) EN: air cargo ; air transport  FR: transport de fret aérien [m]
คาร์โก้[khākō] (n) EN: cargo  FR: fret [m]
ข้าวเกรียบ[khāokrīep] (n) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes  FR: gaufrette de riz grillée [f]
ค่าระวาง[khā rawāng] (n, exp) EN: freight ; carriage ; shipping charge ; freight charge  FR: fret [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRET F R EH1 T
FRETS F R EH1 T S
FRETT F R EH1 T
FRETZ F R EH1 T S
FRETFUL F R EH1 T F AH0 L
FRETTED F R EH1 T IH0 D
FRETTER F R EH1 T ER0
FRETTING F R EH1 T IH0 NG
FRETWELL F R EH1 T W EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fret (v) frˈɛt (f r e1 t)
frets (v) frˈɛts (f r e1 t s)
fretful (j) frˈɛtfəl (f r e1 t f @ l)
fretsaw (n) frˈɛtsɔː (f r e1 t s oo)
fretted (v) frˈɛtɪd (f r e1 t i d)
fretsaws (n) frˈɛtsɔːz (f r e1 t s oo z)
fretting (v) frˈɛtɪŋ (f r e1 t i ng)
fretwork (n) frˈɛtwɜːʳk (f r e1 t w @@ k)
fretfully (a) frˈɛtfəliː (f r e1 t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无品[wú pǐn, ㄨˊ ㄆㄧㄣˇ, / ] fretless (stringed instrument) [Add to Longdo]
线锯[xiàn jù, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, 线 / ] fret saw; jigsaw [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärger {m}; Verdruss {m} | voll Verdruss seinfret | to be in a fret [Add to Longdo]
Frettchen {n} [zool.]ferret [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むしゃくしゃ[mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もどかしげに[modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently [Add to Longdo]
フレット[furetto] (n) fret [Add to Longdo]
フレットレス[furettoresu] (n) fretless [Add to Longdo]
気で気を病む[きできをやむ, kidekiwoyamu] (exp,v5m) to worry without reason; to fret [Add to Longdo]
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious [Add to Longdo]
気を病む[きをやむ, kiwoyamu] (exp,v5m) to fret; to worry (negative implications) [Add to Longdo]
気を揉む;気をもむ[きをもむ, kiwomomu] (exp,v5m) to worry; to fret; to get anxious [Add to Longdo]
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off [Add to Longdo]
減るもんじゃない[へるもんじゃない, herumonjanai] (exp) it's no big deal; it's nothing to fret about; it's not like it's the end of the world [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fret
   n 1: agitation resulting from active worry; "don't get in a
      stew"; "he's in a sweat about exams" [syn: {fret}, {stew},
      {sweat}, {lather}, {swither}]
   2: a spot that has been worn away by abrasion or erosion [syn:
     {worn spot}, {fret}]
   3: an ornamental pattern consisting of repeated vertical and
     horizontal lines (often in relief); "there was a simple fret
     at the top of the walls" [syn: {fret}, {Greek fret}, {Greek
     key}, {key pattern}]
   4: a small bar of metal across the fingerboard of a musical
     instrument; when the string is stopped by a finger at the
     metal bar it will produce a note of the desired pitch
   v 1: worry unnecessarily or excessively; "don't fuss too much
      over the grandchildren--they are quite big now" [syn:
      {fuss}, {niggle}, {fret}]
   2: be agitated or irritated; "don't fret over these small
     details"
   3: provide (a musical instrument) with frets; "fret a guitar"
   4: become or make sore by or as if by rubbing [syn: {chafe},
     {gall}, {fret}]
   5: cause annoyance in
   6: gnaw into; make resentful or angry; "The injustice rankled
     her"; "his resentment festered" [syn: {eat into}, {fret},
     {rankle}, {grate}]
   7: carve a pattern into
   8: decorate with an interlaced design
   9: be too tight; rub or press; "This neckband is choking the
     cat" [syn: {choke}, {gag}, {fret}]
   10: cause friction; "my sweater scratches" [syn: {rub}, {fray},
     {fret}, {chafe}, {scratch}]
   11: remove soil or rock; "Rain eroded the terraces" [syn:
     {erode}, {eat away}, {fret}]
   12: wear away or erode [syn: {fret}, {eat away}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top