ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freshen

F R EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freshen-, *freshen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freshen(vi) ทำให้สดชื่น
freshen(vt) ทำให้สดชื่น, Syn. energize, invigorate, revitalize, Ant. fatigue, tire, weaken
freshener(n) ที่ดับกลิ่น
freshen up(phrv) สดชื่นหรือหนาวเย็นมากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freshen(เฟรช'เชิน) vt. ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ใหม่. vi. รู้สึกสดชื่น,กลายเป็นใหม่,คลอด,เริ่มให้นม. -freshener n.

English-Thai: Nontri Dictionary
freshen(vi) สดขึ้น,สดชื่น
freshen(vt) ทำให้สด,ทำให้ใหม่,ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freshenShe freshened herself up before supper.
freshenSound sleep freshened him up.

CMU English Pronouncing Dictionary
FRESHEN F R EH1 SH AH0 N
FRESHENS F R EH1 SH AH0 N Z
FRESHENED F R EH1 SH AH0 N D
FRESHENER F R EH1 SH AH0 N ER0
FRESHENER F R EH1 SH N ER0
FRESHENERS F R EH1 SH AH0 N ER0 Z
FRESHENERS F R EH1 SH N ER0 Z
FRESHENING F R EH1 SH AH0 N IH0 NG
FRESHENING F R EH1 SH N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freshen (v) frˈɛʃən (f r e1 sh @ n)
freshens (v) frˈɛʃənz (f r e1 sh @ n z)
freshened (v) frˈɛʃənd (f r e1 sh @ n d)
freshening (v) frˈɛʃənɪŋ (f r e1 sh @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口中清涼剤[こうちゅうせいりょうざい, kouchuuseiryouzai] (n) mouth freshener; oral deodorant [Add to Longdo]
生き生きとする[いきいきとする, ikiikitosuru] (exp,vi) (1) to scintillate; (exp,vi,vt) (2) to freshen; to come alive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freshen
   v 1: make (to feel) fresh; "The cool water refreshed us" [syn:
      {refresh}, {freshen}]
   2: become or make oneself fresh again; "She freshened up after
     the tennis game" [syn: {freshen}, {refresh}, {refreshen},
     {freshen up}]
   3: make fresh again [syn: {refresh}, {freshen}, {refreshen}]
     [ant: {fag}, {fag out}, {fatigue}, {jade}, {outwear}, {tire},
     {tire out}, {wear}, {wear down}, {wear out}, {wear upon},
     {weary}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top