ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freelance

F R IY1 L AE2 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freelance-, *freelance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freelance(n) คนที่ทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ
freelance(adj) ซึ่งทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ, Syn. self-employed
freelance(vi) ทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freelance graphics for Windowsฟรีแลนซ์กราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
freelancer[ฟรีแลนซ์ - เซอะ] (n) บุคคค ที่เสนอตนเองเพื่อรับทำงาน ตามคำสั่ง ของผู้ว่าจ้าง รับจ้าง ทำงาน อิสระ รับไปทำด้วยตัวคนเดียว หรืองานบางประเภท ที่นายจ้าง ต้องการ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาชีพอิสระ(n) freelance

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FREELANCE F R IY1 L AE2 N S
FREELANCER F R IY1 L AE2 N S ER0
FREELANCERS F R IY1 L AE2 N S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freelance (v) frˈiːlaːns (f r ii1 l aa n s)
freelanced (v) frˈiːlaːnst (f r ii1 l aa n s t)
freelances (v) frˈiːlaːnsɪz (f r ii1 l aa n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリージャーナリスト[furi-ja-narisuto] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
フリーター[furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P) [Add to Longdo]
フリーライター[furi-raita-] (n) freelance writer [Add to Longdo]
フリーランス[furi-ransu] (n,adj-no) freelance; (P) [Add to Longdo]
自由なる論きゃく[じゆうなるろんきゃく, jiyuunaruronkyaku] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
自由契約[じゆうけいやく, jiyuukeiyaku] (n) (1) free agency; free contract; free booking; (adj-no) (2) freelance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freelance
   adj 1: working for yourself [syn: {freelance}, {free-lance},
       {self-employed}] [ant: {salaried}]
   2: serving for wages in a foreign army; "mercenary killers"
     [syn: {mercenary(a)}, {free-lance(a)}, {freelance(a)}]
   n 1: a writer or artist who sells services to different
      employers without a long-term contract with any of them
      [syn: {freelancer}, {freelance}, {free-lance}, {free
      lance}, {independent}, {self-employed person}]
   v 1: work independently and on temporary contracts rather than
      for a long-term employer

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top