ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fray

F R EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fray-, *fray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fray(vi) (เส้นด้าย)ลุ่ย, See also: หลุดลุ่ย, Syn. fret, tatter, wear away
fray(vt) (เส้นด้าย)ลุ่ย, See also: หลุดลุ่ย, Syn. fret, tatter, wear away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas, Ant. peace
defray(ดิเฟร') vt. ออกค่าใช้จ่าย,ออกค่าโสหุ้ย, See also: defrayal n. ดูdefray

English-Thai: Nontri Dictionary
fray(n) การทะเลาะวิวาท,การชกต่อย,การต่อสู้,การตีรันฟันแทง
fray(vi) ชำรุด,หลุดลุ่ย,ทำลุ่ย,เป็นฝอย
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
defray(vt) ใช้จ่าย,ชดใช้,ออกค่าใช้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frayingปลายกระดูกบานกว้างออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frayDetective Columbo is always in a frayed raincoat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
จ่าย[jāi] (v) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out  FR: payer ; débourser ; régler
คบ[khop] (v) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with  FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
ความกลัว[khwāmklūa] (n) EN: fear ; scare ; fright ; phobia  FR: peur [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
กลัว[klūa] (v) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive  FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
กลัวมาก[klūa māk] (v, exp) EN: dread  FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur
กลัวผี[klūa phī] (v, exp) EN: be afraid of ghosts  FR: craindre les fantômes ; être effrayé par les mauvais esprits
กรุยทาง[krui thāng] (v, exp) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way  FR: se frayer un chemin
หลอก[løk] (v) EN: frighten ; spook  FR: effrayer
น่าขยะแขยง[nā khaya khayaēng] (adj) EN: horrible  FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAY F R EY1
FRAYN F R EY1 N
FRAYED F R EY1 D
FRAYER F R EY1 ER0
FRAYNE F R EY1 N
FRAYING F R EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fray (v) frˈɛɪ (f r ei1)
frays (v) frˈɛɪz (f r ei1 z)
frayed (v) frˈɛɪd (f r ei1 d)
fraying (v) frˈɛɪɪŋ (f r ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampf {m} [mil.] | bereit zum Kampf; kampfbereit {adj}fray | ready for the fray [Add to Longdo]
Schlägerei {f} | Schlägereien {pl}fray | frays [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささくれる[sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
解れ[ほつれ, hotsure] (n) fray; frayed spot [Add to Longdo]
解れる[ほつれる, hotsureru] (v1,vi) to become frayed; to become loose [Add to Longdo]
支弁[しべん, shiben] (n,vs) payment; defrayal; disbursement [Add to Longdo]
[みみ, mimi] (n) (1) ear; (2) hearing; (3) edge; crust; (4) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage; (P) [Add to Longdo]
織物の耳[おりもののみみ, orimononomimi] (n) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage [Add to Longdo]
武者振り付く;武者振りつく[むしゃぶりつく, mushaburitsuku] (v5k) to jump into the fray [Add to Longdo]
乱雑[らんざつ, ranzatsu] (adj-na,n) clutter; disorder; promiscuity; affray; confusion; muddle; (P) [Add to Longdo]
乱闘[らんとう, rantou] (n,vs) fray; fighting; brawling; scuffle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fray
   n 1: a noisy fight [syn: {affray}, {disturbance}, {fray},
      {ruffle}]
   v 1: wear away by rubbing; "The friction frayed the sleeve"
      [syn: {fray}, {frazzle}]
   2: cause friction; "my sweater scratches" [syn: {rub}, {fray},
     {fret}, {chafe}, {scratch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top