ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frame

F R EY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frame-, *frame*
English-Thai: Longdo Dictionary
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
framer[เฟรม-เมอ] (n) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), See also: Constitution, law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frame(n) โครงสร้างพื้นฐาน, See also: โครงสร้าง, Syn. scaffold, structure
frame(n) กรอบ, See also: กรอบหน้าต่าง, กรอบภาพ, กรอบประตู
frame(n) โครง, See also: ฉาก
frame(n) ร่างกาย, See also: โครงสร้างร่างกาย
frame(vt) ใส่กรอบ, See also: ตีกรอบ, วางกรอบ
frame(vt) วางแผน, See also: ร่าง, Syn. organize, plan, prepare
frame(n) ภาพหนึ่งในฟิล์มภาพยนตร์
frame(n) รอบในกีฬาโบว์ลิ่ง
frame(vt) ใส่ร้าย (คำสแลง), See also: ใส่ความ
frame in(phrv) ใส่วงกบ, See also: ใส่กรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
frame-upn. การใส่ร้ายปรักปรำผู้บริสุทธิ์
frameworkn. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ, Syn. frames
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
aframerican(แอฟระเมอ' ริคัน) adj., n. Afro-American
mainframe(เมน'เฟรม) n. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์, Syn. central processing

English-Thai: Nontri Dictionary
frame(n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ
frame(vt) ประกอบ,ติดตั้ง,ทำโครงร่าง,วางโครง,ใส่กรอบ,กำหนด,วางแผน
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frameกรอบ, กรอบความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frameโครงรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame๑. โครง๒. กรอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame doublerตัวทวีอัตราภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame guageเกจโครงรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame of reference; reference frameกรอบอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frame relayเฟรมรีเลย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frame relayเฟรมรีเลย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame storyกรอบเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame straightenerชุดดัดโครงรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frameเฟรม,รูปร่าง,โครงประกอบ,กรอบ [การแพทย์]
frame of referenceกรอบอ้างอิง, โคออร์ดิเนตที่ใช้เป็นหลักเทียบในการบอกตำแหน่งหรือการย้ายตำแหน่งของวัตถุเมื่อเวลาใดเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Frame, Dualกรอบภาพคู่ [การแพทย์]
Frame, Fasterเตียงพลิกชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Frame, Singleกรอบภาพเดี่ยว [การแพทย์]
Frame, Translational Readingกรอบการแปลงรหัส [การแพทย์]
Frameworkโครงประกอบ [การแพทย์]
Framework (Computer program)เฟรมเวอร์ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Framework of Hard Materialโครงของส่วนแข็ง [การแพทย์]
Framework, Logicalกรอบเหตุผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frameBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
frameEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
frameHe framed the picture he had bought on the street.
frameHe has a small frame.
frameHe is framed for hard work.
frameHe stood under the door frame.
frameHe was framed for a murder.
frameHis portrait was mounted in the fancy frame.
frameI need to buy new spectacle frames.
frameI was dwarfed by his gigantic frame.
frameI was nicely framed.
frameLight shines through the large windows outside the picture frame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงร่าง(n) framework, See also: frame, structure, plan, Syn. เค้าโครง, ขอบข่าย, แผนงาน, Example: เราจะต้องเขียนโครงร่างให้ชัดเจนก่อนที่จะเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป, Count Unit: โครงร่าง
ใส่ความ(v) slander, See also: frame, Syn. หาความ, ให้ร้าย, ใส่ไฟ, กล่าวหา, ใส่ร้าย, Example: คำสอนของศาสนาคริสต์บัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักขโมย อย่าโกหก ใส่ความผู้อื่น, Thai Definition: พูดหาเหตุร้าย, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ใส่ไคล้(v) slander, See also: frame, Syn. ใส่ความ, ใส่ร้าย, หาความ, ใส่ไฟ, Example: ถ้อยคำเหล่านี้ล้วนเป็นถ้อยคำของพวกที่ต้องการใส่ไคล้ฉันทั้งนั้น, Thai Definition: หาความไม่ดีป้ายผู้อื่น
ใส่ร้าย(v) slander, See also: frame, Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ท่านนั่งทำงานที่นี่อยู่ 2 ปีก่อนที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องออกไปอยู่อังกฤษ, Thai Definition: หาความร้ายป้ายผู้อื่น
กรอบ(n) frame, See also: border, margin, Syn. วง, ขอบ, Example: กรอบรูปอันนี้ทำด้วยไม้สัก, Count Unit: กรอบ, Thai Definition: สิ่งที่ประกอบริมวัตถุมีรูปภาพเป็นต้น
กรอบเช็ดหน้า(n) frame, See also: window or door frame, Syn. เช็ดหน้า, วงกบ, Example: กรอบเช็ดหน้าที่บ้านของเขาทำด้วยไม้สักสวยงามมาก, Count Unit: วง, Thai Definition: กรอบประตูหรือหน้าต่าง
ขอบข่าย(n) framework, See also: scope, range, extend, sphere, domain, limit, Syn. ขอบเขต, Example: การตรวจสอบเค้าโครงเรื่องของนักเรียนเพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนได้กำหนดขอบข่ายและลำดับขั้นตอนของเนื้อหาได้ครบถ้วนแล้ว, Thai Definition: ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
นวทวาร(n) body, See also: frame, corporeal frame, physique, anatomy, form, figure, shape, Syn. ร่างกาย, Notes: (สันสกฤต)
แม่เตาไฟ(n) fire-place with frame, See also: frame for portable fire-places, Example: คนในสมัยก่อนสอนว่าห้ามข้ามแม่เตาไฟ, Thai Definition: ไม้สี่เหลี่ยมที่เป็นกรอบกรุดินสำหรับตั้งเตาไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
บาน[bān] (n) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]  FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บานกบ[bānkop] (n) EN: window frame ; doorframe  FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
จักรยานผู้ชาย[jakkrayān phūchāi] (n, exp) EN: boy's frame  FR: vélo pour homme [m]
จักรยานผู้หญิง[jakkrayān phūying] (n, exp) EN: girl's frame  FR: vélo pour dame [m]
ข้างกบ[khāngkop] (n) EN: window frame ; door frame
เค้า[khao] (n) EN: outline ; plot ; framework
ขอบข่าย[khøpkhāi] (n) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit  FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]
โครง[khrōng] (n) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan  FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
โครง[khrōng] (n) EN: skeleton ; structure ; framework  FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAME F R EY1 M
FRAMED F R EY1 M D
FRAMER F R EY1 M ER0
FRAMES F R EY1 M Z
FRAMERS F R EY1 M ER0 Z
FRAMERS' F R AE1 M ER0 Z
FRAMEWORK F R EY1 M W ER2 K
FRAMEWORKS F R EY1 M W ER2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frame (v) frˈɛɪm (f r ei1 m)
framed (v) frˈɛɪmd (f r ei1 m d)
frames (v) frˈɛɪmz (f r ei1 m z)
frame-up (n) frˈɛɪm-ʌp (f r ei1 m - uh p)
frame-ups (n) frˈɛɪm-ʌps (f r ei1 m - uh p s)
framework (n) frˈɛɪmwɜːʳk (f r ei1 m w @@ k)
frameworks (n) frˈɛɪmwɜːʳks (f r ei1 m w @@ k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
框架[kuàng jià, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] framework, #5,312 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] frame; one of a pair (scrolls); picture, #7,071 [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, ] frame; door frame, #9,400 [Add to Longdo]
骨架[gǔ jià, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, ] framework; skeleton, #17,827 [Add to Longdo]
边框[biān kuàng, ㄅㄧㄢ ㄎㄨㄤˋ, / ] frame; rim, #21,161 [Add to Longdo]
参考系[cān kǎo xì, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧˋ, / ] frame of reference, #90,950 [Add to Longdo]
帧格式[zhèng gé shì, ㄓㄥˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, / ] frame format, #184,059 [Add to Longdo]
参照系[cān zhào xì, ㄘㄢ ㄓㄠˋ ㄒㄧˋ, / ] frame of reference; coordinate frame (math.) [Add to Longdo]
帧中继[zhèng zhōng jì, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ, / ] frame relay [Add to Longdo]
帧检验序列[zhèng jiǎn yàn xù liè, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄒㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] frame check sequence; FCS [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baugröße {f}frame size; size [Add to Longdo]
Bezugssystem {n}frame of reference [Add to Longdo]
Gehäusemasse {f}frame ground [Add to Longdo]
Gemütsverfassung {f}; Gemütszustand {m} | Gemütsverfassungen {pl}frame of mind | frames of mind [Add to Longdo]
Gestellbelegung {f}frame layout [Add to Longdo]
Kulissenproblem {n}frame problem [Add to Longdo]
Rahmen {m} | Rahmen {pl} | ohne Rahmenframe | frames | unframed [Add to Longdo]
Rahmenhandlung {f}frame story [Add to Longdo]
Schraffurhilfskontur {f}frame for hatching [Add to Longdo]
Steilwandzelt {n}frame tent [Add to Longdo]
Teppichstange {f}frame for beating carpets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
アプリケーションフレームワーク[apurike-shonfure-muwa-ku] (n) {comp} application framework [Add to Longdo]
アルミサッシ[arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame) [Add to Longdo]
オープンフレーム[o-punfure-mu] (n) open frame [Add to Longdo]
キーフレーム[ki-fure-mu] (n) {comp} key frame [Add to Longdo]
キャビネットフレーム[kyabinettofure-mu] (n) {comp} cabinet frame [Add to Longdo]
コマンドフレーム[komandofure-mu] (n) {comp} command frame [Add to Longdo]
コラム[koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P) [Add to Longdo]
スペースフレーム[supe-sufure-mu] (n) space frame [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame [Add to Longdo]
テープフレーム[てーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame [Add to Longdo]
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]
フレームシーケンス[ふれーむしーけんす, fure-mushi-kensu] frame sequence [Add to Longdo]
フレームバッファ[ふれーむばっふぁ, fure-mubaffa] frame buffer [Add to Longdo]
フレームベース[ふれーむべーす, fure-mube-su] frame based [Add to Longdo]
フレームリレー[ふれーむりれー, fure-murire-] frame relay [Add to Longdo]
フレームリレーサービス[ふれーむりれーさーびす, fure-murire-sa-bisu] frame relay service [Add to Longdo]
フレームレート[ふれーむれーと, fure-mure-to] frame rate [Add to Longdo]
フレームロック[ふれーむろっく, fure-murokku] framelock (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frame
   n 1: the framework for a pair of eyeglasses
   2: a single one of a series of still transparent pictures
     forming a cinema, television or video film
   3: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   4: (baseball) one of nine divisions of play during which each
     team has a turn at bat [syn: {inning}, {frame}]
   5: a single drawing in a comic_strip
   6: an application that divides the user's display into two or
     more windows that can be scrolled independently
   7: a system of assumptions and standards that sanction behavior
     and give it meaning [syn: {frame of reference}, {frame}]
   8: the hard structure (bones and cartilages) that provides a
     frame for the body of an animal [syn: {skeletal system},
     {skeleton}, {frame}, {systema skeletale}]
   9: the internal supporting structure that gives an artifact its
     shape; "the building has a steel skeleton" [syn: {skeleton},
     {skeletal frame}, {frame}, {underframe}]
   10: a framework that supports and protects a picture or a
     mirror; "the frame enhances but is not itself the subject of
     attention"; "the frame was much more valuable than the miror
     it held" [syn: {frame}, {framing}]
   11: one of the ten divisions into which bowling is divided
   v 1: enclose in or as if in a frame; "frame a picture" [syn:
      {frame}, {frame in}, {border}]
   2: enclose in a frame, as of a picture
   3: take or catch as if in a snare or trap; "I was set up!"; "The
     innocent man was framed by the police" [syn: {ensnare},
     {entrap}, {frame}, {set up}]
   4: formulate in a particular style or language; "I wouldn't put
     it that way"; "She cast her request in very polite language"
     [syn: {frame}, {redact}, {cast}, {put}, {couch}]
   5: make up plans or basic details for; "frame a policy" [syn:
     {frame}, {compose}, {draw up}]
   6: construct by fitting or uniting parts together [syn: {frame},
     {frame up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top