ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frail

F R EY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frail-, *frail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frail(adj) แบบบาง, See also: ขี้โรค, อ่อนแอ, Syn. feeble, infirm, weak, Ant. healthy, robust, vigorous
frail(adj) เปราะ, See also: แตกง่าย, ชำรุดง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility, infirmity, weakness

English-Thai: Nontri Dictionary
frail(adj) แตกง่าย,อ่อนแอ,อ่อน,แบบบาง,เปราะ
frailty(n) ความแตกง่าย,ความอ่อนแอ,ความเปราะ,ความแบบบาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frailHe was too frail to play games outdoors.
frailMy grandmother was gradually becoming forgetful and frail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai Definition: ไม่เข้มแข็ง
ขี้โรค(adj) sickly, See also: frail, weak, ailing, Example: ฉันมีเพื่อนขี้โรคหลายคน มักเจ็บออดๆ แอดๆ อยู่เสมอ, Thai Definition: ที่เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ อยู่บ่อยๆ
อ้องแอ้ง(adj) frail, See also: delicate, fragile, Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
แบบบาง(adj) delicate, See also: frail, slim, slender, thin, Syn. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย, บอบบาง, Ant. อ้วน, ท้วม, บึกบึน, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชาย โดยมีรูปร่างแบบบาง กิริยาท่าทางก็ละไม น่ารักน่าเอ็นดู, Thai Definition: ที่มีรูปร่างเล็ก ไม่แข็งแรงบึกบึน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบบาง[bøpbāng] (adj) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy  FR: fragile ; frêle
ละเอียดอ่อน[la-īet øn] (adj) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light  FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
อ่อน[øn] (adj) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby  FR: faible
เปราะ[prǿ] (adj) EN: fragile ; brittle ; weak ; feeble ; frail ; flabby  FR: fragile ; délicat ; frêle ; cassant

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAIL F R EY1 L
FRAILEY F R EY1 L IY0
FRAILTY F R EY1 L T IY0
FRAILTIES F R EY1 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frail (j) frˈɛɪl (f r ei1 l)
frailer (j) frˈɛɪlər (f r ei1 l @ r)
frailty (n) frˈɛɪltiː (f r ei1 l t ii)
frailest (j) frˈɛɪlɪst (f r ei1 l i s t)
frailties (n) frˈɛɪltɪz (f r ei1 l t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebrechlich; schwächlich; schwach; labil; hinfällig {adj} | gebrechlicher; schwächlicher; labiler; hinfälliger | am gebrechlichsten; am schwächlichsten; am labilsten; am hinfälligstenfrail | frailer | frailest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か弱い[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P) [Add to Longdo]
ひょろひょろ[hyorohyoro] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frail; lanky; swaying [Add to Longdo]
もやしっ子;萌やしっ子[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child [Add to Longdo]
弱々しい;弱弱しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine [Add to Longdo]
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) [Add to Longdo]
弱き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman [Add to Longdo]
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj-na,n) frail; brittle; fragility [Add to Longdo]
繊弱[せんじゃく, senjaku] (adj-na,n) delicate; frail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frail
   adj 1: physically weak; "an invalid's frail body" [ant:
       {robust}]
   2: wanting in moral strength, courage, or will; having the
     attributes of man as opposed to e.g. divine beings; "I'm only
     a fallible human"; "frail humanity" [syn: {fallible},
     {frail}, {imperfect}, {weak}]
   3: easily broken or damaged or destroyed; "a kite too delicate
     to fly safely"; "fragile porcelain plates"; "fragile old
     bones"; "a frail craft" [syn: {delicate}, {fragile}, {frail}]
   n 1: the weight of a frail (basket) full of raisins or figs;
      between 50 and 75 pounds
   2: a basket for holding dried fruit (especially raisins or figs)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top