ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fragmentary

F R AE1 G M AH0 N T EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fragmentary-, *fragmentary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fragmentary(adj) ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเล็ก ๆ, Syn. crumbly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fragmentary(แฟรก'เมนทะรี) adj. ดูfragmental., See also: fragmentarily adv. fragmentariness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentary defecation; defaecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระท่อนกระแท่น(adv) brokenly, See also: fragmentary, incompletely, Syn. กระพร่องกระแพร่ง, Ant. เสมอกัน, Example: เขาพูดภาษาอังกฤษอย่างกระท่อนกระแท่น
กระท่อนกระแท่น(adj) fragmentary, See also: scrappy, patchy, broken, incomplete, Example: ความทรงจำที่กระท่อนกระแท่นของเขา ทำให้ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ให้ลูกหลานฟังได้, Thai Definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ไม่ครบถ้วน
กระจุกกระจิก(adj) trifling, See also: fragmentary, piecemeal, trivial, Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, เบ็ดเตล็ด, Example: น้องเก็บของกระจุกกระจิกบนโต๊ะมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบ, Thai Definition: เบ็ดเตล็ดคละกัน, เล็กๆ น้อยๆ คละกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
ปลีก[plīk] (adj) EN: fragmentary ; piecemeal

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAGMENTARY F R AE1 G M AH0 N T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fragmentary (j) frˈægməntriː (f r a1 g m @ n t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, / ] fragmentary; trifling, #48,758 [Add to Longdo]
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] fragmentary recollections; miscellaneous notes, #128,576 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] fragmentary; trifling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
断片的[だんぺんてき, danpenteki] (adj-na) fragmentary [Add to Longdo]
[へん, hen] (pref) (1) one (of a pair); (2) incomplete; imperfect; fragmentary; (3) few; little; (4) off-centre; remote; (5) (See 片が付く) side; problem; question; matters [Add to Longdo]
矢視図[やしず, yashizu] (n) arrow view; view on arrow; fragmentary view taken in the direction of an arrow [Add to Longdo]
零本[れいほん, reihon] (n) (See 端本) fragmentary remains of a large set of writings; the odd volume; a few pages [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fragmentary
      adj 1: consisting of small disconnected parts; "fragmentary
             remains" [syn: {fragmental}, {fragmentary}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top