ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fragment

F R AE1 G M AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fragment-, *fragment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fragment(n) ส่วนที่แตกออกมา, See also: สะเก็ด, Syn. piece, shard, shred
fragment(vi) แยกออกเป็นชิ้นๆ, See also: แตกออกเป็นชิ้นๆ
fragment(vt) ทำให้แยกออกเป็นชิ้นๆ, See also: ทำให้แตกออกเป็นชิ้นๆ
fragmentary(adj) ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเล็ก ๆ, Syn. crumbly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fragment(แฟรก'เมินทฺ) n. เศษที่แตกออก,ชิ้นที่แตกออก,ส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ,ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์,สะเก็ด. vi. แตกตัวออก,แตกออกเป็นเศษ. vt. แยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ทำให้แตกออกเป็นชิ้น ๆ, Syn. portion, part, Ant. whole, all
fragmental(แฟรกเมน'เทิล) adj. เป็นเศษ,เป็นชิ้น,เป็นสะเก็ด,ขาด ๆ วิ่น ๆ ,ไม่ปะติดปะต่อกัน,ไม่สมบูรณ์. -fragmentally adv.
fragmentary(แฟรก'เมนทะรี) adj. ดูfragmental., See also: fragmentarily adv. fragmentariness n.
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
fragment(n) เศษ,ชิ้น,เสี่ยง,ส่วน,สะเก็ด
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fragmental rockหินเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmental textureเนื้อเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentary defecation; defaecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentationการแตกกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fragmentationการหลุดเป็นส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fragmentเศษหินกรวด, Example: เศษหินกรวดในดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 มิลลิเมตร เช่น กรวด (pebble) ก้อนหินมนเล็ก (cobble) และก้อนหินมนใหญ่ (boulder) [สิ่งแวดล้อม]
Fragmentationลักษณะเป็นเสี่ยงๆ,การกระจายของหน่วยต่างๆ [การแพทย์]
Fragmentation Plantโรงย่อยโลหะ, Example: โรงงานแยกชิ้นส่วนโลหะที่มีขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น, รถยนต์ ให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำเศษเหล็กและวัสดุอื่นกลับไปใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Fragmentedความคิดมีลักษณะแตกแยกเป็นส่วนๆ,พูดขาดเป็นตอนๆ [การแพทย์]
Fragmentsเศษเล็กๆ,ชิ้น,ชิ้นส่วนย่อย,ชิ้นกระดูกที่หัก,ชนิดแผ่น,กระดูกต้นขาที่หัก,ส่วนย่อย,ชิ้นฝอยๆ,แตกเป็นเสี่ยงๆ [การแพทย์]
Fragments, Comminutedเศษกระดูกเล็กๆที่แตกออก [การแพทย์]
Fragments, Hangingกระดูกแตกห้อยลง [การแพทย์]
Fragments, Mainชิ้นประธาน [การแพทย์]
Fragments, Okazakiท่อนสั้นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fragmentAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
fragmentFragment into pieces.
fragmentFragments of the mirror were scattered on the floor.
fragmentHe tried to put the fragments of a broken vase together.
fragmentIt looks like your hard disk is fragmented.
fragmentThe glass bowl broke in tiny fragments.
fragmentThe priceless china shattered into fragments.
fragmentThe vase broke into fragments.
fragmentThe vase burst into fragments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วน(n) part, See also: fragment
กระท่อนกระแท่น(adv) brokenly, See also: fragmentary, incompletely, Syn. กระพร่องกระแพร่ง, Ant. เสมอกัน, Example: เขาพูดภาษาอังกฤษอย่างกระท่อนกระแท่น
กระท่อนกระแท่น(adj) fragmentary, See also: scrappy, patchy, broken, incomplete, Example: ความทรงจำที่กระท่อนกระแท่นของเขา ทำให้ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ให้ลูกหลานฟังได้, Thai Definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ไม่ครบถ้วน
กระจุกกระจิก(adj) trifling, See also: fragmentary, piecemeal, trivial, Syn. จุกจิก, เล็กๆ น้อยๆ, เบ็ดเตล็ด, Example: น้องเก็บของกระจุกกระจิกบนโต๊ะมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบ, Thai Definition: เบ็ดเตล็ดคละกัน, เล็กๆ น้อยๆ คละกัน
เสี่ยง(n) piece (of), See also: fragment, portion, part (of), Syn. ซีก, Example: ข้าศึกตีกรุงศรีอยุธยาเสียแตกเป็นเสี่ยง, Thai Definition: ส่วนย่อยที่แตกจากส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
ชิ้น[chin] (n) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit  FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้นส่วน[chinsuan] (n) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment  FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ดุ้น[dun] (n) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment  FR: bout [m] ; bâton [m]
เกร็ด[kret] (n) EN: bits ; driblets ; fragment  FR: fragment [m] ; morceau [m] ; éclat [m] ; esquille [f]
ลูกอุกกาบาต[lūk ukkābāt] (n, exp) FR: fragment de météorite [m]
ปลีก[plīk] (adj) EN: fragmentary ; piecemeal
ซาก[sāk] (n) EN: ruins ; remains  FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
สะเก็ด[saket] (n) EN: scrap ; piece ; fragment  FR: débris [m] ; fragment [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAGMENT F R AE1 G M AH0 N T
FRAGMENTS F R AE1 G M AH0 N T S
FRAGMENTED F R AE1 G M AH0 N T IH0 D
FRAGMENTARY F R AE1 G M AH0 N T EH2 R IY0
FRAGMENTING F R AE1 G M EH0 N T IH0 NG
FRAGMENTATION F R AE2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fragment (n) frˈægmənt (f r a1 g m @ n t)
fragment (v) frˈægmˈɛnt (f r a1 g m e1 n t)
fragments (n) frˈægmənts (f r a1 g m @ n t s)
fragments (v) frˈægmˈɛnts (f r a1 g m e1 n t s)
fragmented (v) frˈægmˈɛntɪd (f r a1 g m e1 n t i d)
fragmentary (j) frˈægməntriː (f r a1 g m @ n t r ii)
fragmenting (v) frˈægmˈɛntɪŋ (f r a1 g m e1 n t i ng)
fragmentation (n) frˌægmɛntˈɛɪʃən (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n)
fragmentations (n) frˌægmɛntˈɛɪʃənz (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细碎[xì suì, ㄒㄧˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] fragments; bits and pieces, #38,209 [Add to Longdo]
[zhǎ, ㄓㄚˇ, ] fragments, #41,122 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, / ] fragmentary; trifling, #48,758 [Add to Longdo]
碎块[suì kuài, ㄙㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] fragment, #48,872 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] fragment; spices, #53,027 [Add to Longdo]
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] fragmentary recollections; miscellaneous notes, #128,576 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] fragmentary; trifling [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] fragment; salted vegetables; spices [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruchstück {n}; Fragment {n} | Bruchstücke {pl}; Fragmente {pl}fragment | fragments [Add to Longdo]
fragmentarisch {adv}fragmentarily [Add to Longdo]
fragmentieren | fragmentierend | fragmentiertto fragment | fragmenting | fragmented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デフラグメンテーション[defuragumente-shon] (n) {comp} defragmentation [Add to Longdo]
デフラグメント[defuragumento] (n) {comp} defragment [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[fairufuragumente-shon] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
フラグメンテーション[furagumente-shon] (n) fragmentation [Add to Longdo]
フラグメント[furagumento] (n) fragment [Add to Longdo]
一欠片;一欠けら;ひと欠けら;ひと欠片[ひとかけら, hitokakera] (n) fragment; piece [Add to Longdo]
一個(P);一箇[いっこ, ikko] (n) piece; fragment; one (object); (P) [Add to Longdo]
一端[いっぱし, ippashi] (n) (1) one end; an end; (2) part; fragment; (P) [Add to Longdo]
岡崎フラグメント[おかざきフラグメント, okazaki furagumento] (n) Okazaki fragment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] defragmentation program [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] fragmentation [Add to Longdo]
断片化[だんぺんか, danpenka] fragmentation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
断片[だんぺん, danpen] Fragment, Bruchstueck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fragment
   n 1: a piece broken off or cut off of something else; "a
      fragment of rock"
   2: a broken piece of a brittle artifact [syn: {shard}, {sherd},
     {fragment}]
   3: an incomplete piece; "fragments of a play"
   v 1: break or cause to break into pieces; "The plate fragmented"
      [syn: {break up}, {fragment}, {fragmentize}, {fragmentise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top