ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fracas

F R EY1 K AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fracas-, *fracas*, fraca
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fracas(n) การทะเลาะที่มีเสียงอึกทึกครึกโครม, Syn. brawl, fight, quarrel

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียงฟ้าร้อง[sīeng fārøng] (n, exp) EN: thunder  FR: coup de tonnerre [m] ; fracas de tonnerre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRACAS F R EY1 K AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fracas (n) frˈækaː (f r a1 k aa)
fracas (n) frˈækaːz (f r a1 k aa z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fracas
      n 1: noisy quarrel [syn: {affray}, {altercation}, {fracas}]

Are you satisfied with the result?Discussions